Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet, frykter for de siste verdifulle naturskogene om regjeringen følger forslagene i en ny rapport. Foto: Pixabay / Naturvernforbundet.
Annonse

Ordninger som foreslås i ny rapport fra MD og Landbruksdepartementet innebærer en alvorlig svekkelse av kvaliteten på skogvernet, mener Naturvernforbundet.

Rapporten er laget på bestilling fra regjeringen, og oppdraget har vært å utrede skogvernet i Norge.

De minst økonomisk lønnsømme skogene kan ut fra forslagene i rapporten bli de som vernes, mens de biologisk mest verdifulle områdene kan bli hugget, frykter Naturvernforbundet.

– Hvis regjeringen følger opp dette, får vi en fryktelig farlig utvikling hvor de siste verdifulle naturskogene kan bli hogd, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Annonse

Naturvernforbundet ber klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) om å skrote rapporten.

Ønsket fra regjeringen var at «vernet skal gjennomføres på en slik måte at det får minst mulige konsekvenser for avvirkningen og skognæringens bidrag til det grønne skiftet.»

Økonomi, lokal tømmertilgang og skogeiernes egne interesser ble dermed lagt som hovedpremisset for vern, ikke verneverdiene, påpeker Naturvernforbundet, som mener en slik tilnærming betyr at et biologisk verdifullt skogområde kan byttes vekk og hogges hvis et annet område kan vernes i stedet for.

– Forventer at Venstre og KrF ikke lar seg lure

– Det medfører at det ikke er de biologisk mest verdifulle områdene som vernes men de som er minst økonomisk interessante. Det er skandaløst at det er økonomi som skal styre skogvernet i enda sterkere grad på bekostning av økologi og biologisk mangfold. Vi forventer at regjeringspartiene Venstre og KrF ikke lar seg lure inn i denne fellen og at de avviser all videreføring av denne rapporten, sier Håpnes.

Tilnærmingen strider også mot Stortingets intensjon om høy kvalitet på skogvernet, og er i konflikt med internasjonale avtaler, mener organisasjonen.

– Det er sterkt kritikkverdig at Regjeringen med dette vil melde seg av verdensdugnaden for å stanse naturtapet i våre skoger. Vi hadde forventet mer av Venstre og KrF når det gjelder bevaring av biologisk mangfold og av Høyre som ønsker å framstå med kunnskapsbasert politikk. Gjennomføres dette, lar Regjeringen økonomiske hensyn overstyre vernekvaliteter og naturbevaring, sier Håpnes.

– Økonomi prioriteres – ikke økologi

Naturvernforbundet viser til skogforskere som påpeker at det er de mest fattige, lavproduktive og høyereliggende fjellnære skogene som er vernet. De biologisk rikeste skogene, samt større sammenhengende områder og lavtliggende skogområder er sterkt underrepresentert, ifølge forbundet.

– Økologisk kunnskap og artsregistreringer er allerede for lite vektlagt i verneprosessene, og dette forsterkes enda mer hvis direktorats-rapporten videreføres. Det vil føre til at tilfeldigheter, tømmertilgjengelighet og skogeiers interesser blir enda mer styrende mens faglige kvaliteter, artsmangfold og økologisk representativitet nedprioriteres, sier Gjermund Andersen, leder av skogutvalget i Naturvernforbundet.

– Situasjonen for gammelskogen i Norge er så dramatisk at all hogst i disse skogene må opphøre inntil nye, fagbiologiske, næringsuavhengige registreringer av gammel skog er foretatt. Stortinget krevde dette allerede i Stortingsmeldingen «Natur for livet» i 2016, men så langt er det ignorert av regjeringen. Derfor må Regjeringen snarest legge vekk denne rapporten og heller forsterke skogvernet i tråd med bevaringsbiologiske prinsipper, sier Andersen.

Mener skogeierne fratas gullkantet erstatning

– I tillegg vil en slik ordning frata skogeierne retten til gullkantet erstatning. Forslaget i rapporten vil føre til at verneforslag fra skogeiere skal sensureres ut fra hensyn til tømmerhogsten før det startes en verneprosess. Verneforslag fra skogeieren risikerer derved ikke å bli vurdert i det hele tatt, noe som gir skogeier store økonomiske tap, sier Andersen.

Erstatningen for vern er betydelig større enn det som er mulig å ta ut i form av skogsdrift, og i tillegg er verneerstatningen skattefri, påpeker han.

Ved vern beholder skogeier alle andre rettigheter bortsett fra hogst. Eksempelvis opprettholdes rett til jakt, fiske, og bruk av eksisterende hytter.