I dag, 2. august, har vi brukt opp jordas ressurser for i år

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Hvert år måles forholdet mellom de tilgjengelige økologiske ressursene som jorda genererer, og det som planetens befolkning faktisk forbruker.

Det har vært røde tall på bunnlinjen i mange år, og underskuddet øker, om man skal holde seg til regnskapsmessige termer. Den første beregningen av jordas overforbruksdato skjedde i 2006, og da var den i oktober måned.

I år har vi brukt opp ressursene 2. august, og for bare to år siden var datoen 13. august.

– Datoen kommer stadig tidligere fordi vi ikke lever bærekraftig nok, vi har et for høyt forbruk, og fordi vi blir flere og flere mennesker på jorden. Det er en skremmende utvikling, og det sier seg selv at dette ikke kan fortsette, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF Verdens naturfond.

Klikk på bildet til venstre og mål ditt personlige fotavtrykk på en kalkulator, og se hvilken dato i året du har brukt opp din skjerv.

Det er tenketanken Global Footprint Network som foretar analysen. Måten det gjøres på er å dividere planetens biologiske ressurskapasitet med det økologiske fotavtrykket (vårt forbruk), og så multiplisere tallet med antall dager i året, 365. Resultatet av regnestykket blir x antall dager, som så telles fram til aktuell dato i året.

Verdens stormakter bruker det dobbelte av tilgangen

Et konkret bilde på dette er tilveksten av matfisk i havene. Dersom vi fisker opp mer enn tilveksten er, tærer vi på den matressursen og fiskebestandene minker. Ressurser ellers ligger for eksempel i tilvekst av skog, vekst på beiter og dyrkingsarealer, og arealer for bebyggelse, samt atmosfærens evne til å absorbere CO2.

Land som USA, Kina, Japan, Storbritannia og Tyskland bruker mer enn dobbelt så mye ressurser som de har tilgang til.

CO2-utslipp veier tyngst

CO2-utslipp utgjør i dag 60 % av det økologiske fotavtrykket. Dersom de globale CO2-utslippene ble halvert ville grensedatoen bli flyttet hele 89 dager, eller omlag tre måneder.

Dersom vi klarer å gjenvinne 5 dager i året i dette ressursregnskapet ville jorda være i balanse igjen før 2050.

Figuren under viser hvor mange jordkloder vi ville trenge om alle skulle forbruke like mye ressurser som disse landene gjør:

 

- Annonse -