Nå er det lovlig å kjøre el-sykkel i utmark

El-sykkel har vært forbudt å bruke i skog, utmark, på stier og turveier, fordi den er definert som et motorisert kjøretøy.

Men nå har det blitt lov. I en forskriftsendring sidestilles el-sykler heretter med vanlige sykler, opplyser Klima- og miljødepartementet.

I forbindelse med at forskriften var ute på høring ble det først lagt opp til at bruken av el-sykler kun skulle skje på veier og opparbeidet sti i utmark. Regjeringen valgte til slutt å gå bort fra begrensningen, med begrunnelsen om at man ønsket et enkelt, oversiktlig og brukervennlig regelverk. Den enkelte kommune vil likevel kunne bestemme at bruk av el-sykler ikke skal være tillatt i bestemte områder eller på nærmere angitte strekninger eller traséer.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen understreker at det bør utvises varsomhet med å åpne for motorisert ferdsel i naturen.

– Det absolutte forbudet mot el-sykler i utmark har likevel etter regjeringens syn vært unødvendig strengt. El-sykler med begrenset wattstyrke og hastighet skiller seg lite fra vanlige sykler, sier Helgesen.

Oslomarka er foreløpig unntatt

I Oslomarka gjelder markaloven, som har egne bestemmelser om motorisert ferdsel. Regjeringen sier at de snarest vil legge frem forslag i Stortinget om endringer av markaloven, med sikte på en tilsvarende åpning for el-sykler også innenfor markagrensen. Inntil en slik endring er gjennomført, er el-syklister henvist til å bruke veiene i Marka.

I Sverige er det (pr. juni 2016) ikke lov å kjøre sykkel med motor i utmark.


Foto: Pixabay

- Annonse -