Varedistribusjon i Oslo sentrum: Tre lastesykler erstatter tre varebiler

I et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Oslo kommune og DHL Express skal tre lastesykler utføre varedistribusjon i Oslo sentrum med utgangspunkt i en mikroterminal.

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Mikroterminalen ligger på Aker brygge, og skal være den første i sitt slag i Norge. Den har vært i drift siden juni måned som et prøveprosjekt.

I Oslo sentrum er det ifølge Statens Vegvesen omlag 20 millioner leveranser med varebiler og små lastebiler i løpet av ett år. En fjerdedel av disse er småpakker som passer fint for distribusjon med lastesykler, og dersom en overgang til disse ble utført i full skala ville det bety at Oslo by ville være spart for 5 millioner leveranser utført med bil. Med gevinster på trafikk- og utslippsiden som en følge.

Transportøkonomisk Institutt (TØI) evaluerer prosjektet i Oslo, som har kommet i stand etter et initiativ fra Oslo kommune. Kommunens primære rolle i prosjektet er å stille til rådighet et areal hvor mikroterminalen kan stå plassert i prosjektperioden.

– Miljøvennlig og effektiv varetransport er viktig for å redusere trafikkmengden og klimautslippene i Oslo. Byrådet vil gjøre det vi kan for å bidra i denne utviklingen, og jeg er veldig glad for at dette prøveprosjektet har kommet på plass, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Tre lastesykler erstatter tre varebiler

Den utøvende parten i prosjektet, DHL Express, forklarer at i dagens ordning bruker selskapet tre varebiler som kjører fra hovedterminalen to mil nord for Oslo hver morgen. Disse leverer pakker som skal distribueres i tre ulike områder sentralt i Oslo, henter pakker og kjører tilbake til terminalen med eksportgods ved arbeidsdagens slutt.
I den nye ordningen er det i hovedsak én lastebil som frakter godset til mikroterminalen Oslo. Deretter tar el-lastesyklene over, og leverer til mottakere i Oslo.

Sykler kommer raskere fram

Pakkene mellomlagres på mikroterminalen. Kort vei mellom mikroterminal og kunder gjør det raskt og effektivt for syklistene å fylle på nytt. Sykler kommer raskere frem, og kan parkeres nærmere mottaker enn biler. Kostnadene knyttet til mikroterminalen dekkes inn ved at sykler er billiger enn biler.

– Vi håper at lastesyklene blir positive innslag i bytrafikken, og at vi får kunnskap om miljøvirkninger av små, bynære terminaler, sier Toril Presttun i Statens vegvesens forsknings- og utviklingsprogram for bylogistikk. Dette avsnittet ved Statens vegvesen har til oppgave å skape attraktive byer med lave klimagassutslipp, effektive løsninger for næringslivet og god livskvalitet for innbyggerne.

Var allerede i gang med planer

For DHL Express var ikke bruken av lastesykler en fremmed tanke i utgangspunktet.

– Vi var allerede i gang med planer om sykkeldistribusjon da initiativet fra Oslo kommune og Statens vegvesen ble lansert.  De to workshopene og satsningen på infrastruktur som legger til rette for miljøvennlig distribusjon gjorde vår beslutning om å bli med i prosjektet enkel, sier Terje Aarbog, administrerende direktør i DHL Express.

Konsernet han leder en del av har som mål at 70 prosent av distribusjonen (henting og levering) skal være grønn innen 2025, og ha nullutslipp innen 2050. Bruk av sykkel vil være viktig for å oppnå disse målene både lokalt og globalt, erklærer selskapet.

– Vi vil innen 2025 ha effektivisert vårt utslipp av CO2 med 50 prosent i forhold til 2007-nivå. Det har vært viktig å støtte den globale ambisjonen om å begrense global oppvarming, og gå foran i å bygge opp en miljøvennlig transportsektor for fremtiden, sier Aarbog.

Et flertall av bedriftene har en miljøstrategi

Næringslivet generelt er med på notene, ser det ut til. Statens vegvesen viser til en ny klimaundersøkelse i Oslo der man fant at syv av ti bedrifter tar hensyn til miljø og klima i bedriftens strategi. Halvparten av de spurte stiller klima- og miljøkrav til sine leverandører. Oslo-bedriftene som har deltatt i undersøkelsen er også generelt positive til kraftfulle miljøtiltak, som fordeler for varetransport med nullutslipp.


Foto: Statens vegvesen / vegnett.no (Henriette Erken Busterud)

- Annonse -