Nasjonalt senter for sirkulærøkonomi under oppseiling i Fredrikstad

På Øra industriområde ved Fredrikstad skal det satses på bærekraftige løsninger framover. 

Initiativet til et nasjonalt senter for sirkulærøkonomi på Øra kom opprinnelig fra de to bedriftsnettverkene Gjenvinning Østfold og Borg Plastnett.

Ytterligere 45 bedrifter har siden sluttet seg til, og alle har stått bak en søknad til Fredrikstad kommune om støtte til en innledende utredning. Denne ble imøtekommet av kommunen via næringsfondet.

«Norwegian Center of Expertise»

Rapporten som kom ut av dette anbefaler å etablere et nasjonalt senter på Øra.

Konkret går planen ut på å etablere et NCE (Norwegian Center of Expertise) innen sirkulær økonomi samt et testsenter for gjenbruk av plast som skal integreres tett med industrien på Øra. En testlab også hører med til planene, og allerede i dag har en av virksomhetene en slik til bruk for utvikling, prototypbygging og testing.

– Området er kjent med å utnytte ressurser på best mulig måte, og godt egnet for et slikt samarbeid. For eksempel brukes dampen fra forbrenningsanleggene hos FREVAR (Fredrikstad Vann, Avløp og Renovasjonsforetak) som energi til andre bedrifter, sier prosjektleder Tor Prøitz i et innlegg på hjemmesidene til Renas, et returselskap for EE-avfall.

Sirkulære løp eksisterer alt i dag

Fra før er det flere eksempler på gjenbruk og sirkulærøkonomi hos bedrifter på Øra:

  • Kildesortert avfall energigjenvinnes på FREVAR og blir til damp hos Kronos Titan.
  • Kronos Titan produserer så titanpigment og benytter i produksjonen jernskrap lokalt levert fra Øra.
  • I Kronos’ produksjon dannes en restprodukt av «jernsulfat». Dette benyttes både direkte til vannrensing i mange, hovedsakelig svenske avløpsrenseanlegg, men leveres også som råvare til Kemira Chemicals.
  • Kemira foredler jernsulfatet til ett nytt produkt som kalles «jernklorid». Jernkloriden benyttes blant annet i FREVARs avløpsrenseanlegg for å rense vann.
  • Restproduktet fra avløpsrensing er slam. Slammet benyttes som jordforbedringsmiddel av bønder i Rakkestad.
  • Syklus på Onsøy stasjon sorterer glass og metallemballasje. Glasset blir via en kjemisk prosess til et nytt produkt som heter «glasopor» og som har gode egenskaper som isolasjons- og dreneringsmateriale i veiprosjekter.
  • Metall som separeres går til Øra og bearbeides videre for gjenvinning og gjenbruk

– Vi ser muligheter for å koble restprodukter fra ett sted med råvarer fra et annet, for å komponere nye produkter. Vi vil også ha på plass en testlab der bedrifter kan gjøre forsøk og teste prototyper. Med det følger vi opp næringsdepartementets oppfordring om å komme nærmere kommersialisering av nye produkter, sier Tor Prøitz.

Mål om selvforsyning med kraft fra sol og vind

Borg Havn er en annen virksomhet som har planer som er i tråd med planene om et senter for sirkulærøkonomi. Målet der er å bli selvforsynt med strøm via solceller og vindmøller.

Havnedirektør Tore Lundestad sier til nettstedet Næringsliv at man i første omgang har et konkret prosjekt knyttet til at AS Batteriretur flytter til Øra.

– Her er det snakk om å etablere solfangere for oppvarming kombinert med jordvarme, bygge solcelleanlegg og benytte bilbatterier fra AS Batteriretur som «buffer» for strøm lagring. I neste omgang skal en se på bruk av vindmøller på Øra for å produsere strøm med mindre vindmøller, sier Lundestad.


Foto: Wikipedia

- Annonse -