25 forfattere kommer i dag med et opprop til støtte for skolestreiken som nå pågår i Norge og verden over. Foto: Wikimedia / Aschehoug.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

OPPROP: En forbrytelse mot livet på jorden er i ferd med å finne sted.

Den sjette masseutryddelsen av arter pågår, det globale økosystemet går mot et sammenbrudd om vi ikke handler omgående. Millioner av mennesker, dyr og økosystemer er allerede berørt. Livsgrunnlaget på planeten Jorden er truet.

I dag streiker skoleelever over hele Europa og i verden ellers for å kreve politisk handling mot klimaendringene som truer deres fremtid. De ber de voksne ta ansvar.

Vi kan ikke la dem kjempe alene.

I solidaritet med skolestreiken stiller vi oss bak det globale klimaopprøret og tilslutter oss opprørserklæringen til Extinction Rebellion Norge.

Opprørserklæring

Grunnlovens § 112, første ledd:

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Vi holder følgende for å være sant:

Menneskeheten står overfor en trussel uten sidestykke i historien.
En trussel som, dersom den ikke takles umiddelbart, vil komme til å ødelegge det kjæreste vi har: det rike og mangfoldige livet på jorden og fremtiden til kommende generasjoner.

Vitenskapen er utvetydig: Vi er inne i verdens sjette masseutryddelse og vi vil rammes av katastrofer om vi ikke handler raskt og resolutt. Biologisk mangfold utraderes verden over. Havene våre forgiftes og forsures, og de stiger. Flom og ørkenspredning vil gjøre enorme landområder ubeboelige og føre til massemigrasjon.

Klimasammenbruddet er begynt. Det vil komme flere skogbranner, uforutsigbare ekstremstormer, økende hungersnød og tørke.  Økosystemer vil kollapse og tilgangen på mat og ferskvann vil bli svekket.

Dette vet vi. Vi vet også at vi kun kan bruke en brøkdel av kjente reserver av fossil energi, om global oppvarming skal holdes under 2 grader Celsius. Likevel fortsetter Norges olje- og gassindustri å bygge ut nye felt og lete etter fossile forekomster i stadig mer sårbare områder. Globale og norske utslipp av klimagasser har økt siden FNs klimakonvensjon trådte i kraft i 1992, til tross for at det har vært enighet om innsats mot drivhuseffekten i snart førti år. I dag er Norge, med sine fem millioner innbyggere, verdens syvende største eksportør av CO2utslipp.

De økologiske krisene som allerede rammer både folk og land,og planeten og dens dyreliv, kan ikke lenger ignoreres, fornektes eller forbli ubesvart av noe menneske med ærefrykt for livet, med evne til rasjonell tenkning, etisk bevissthet eller moralsk ansvarsfølelse.

Det er derfor vår plikt å handle nå, for å ivareta våre barns sikkerhet og velferd, og for å beskytte selve livet på Jorden.

I samsvar med vår samvittighet og vår fornuft erklærer vi et opprør mot regjeringen og de medansvarlige og handlingslammede institusjonene som truer vår felles fremtid.

Styresmaktenes bevisste medvirkning til ødeleggelse av naturen er i strid med folkeviljen og har satt allmennhetens interesser til side til fordel for kortsiktig gevinst og privat profitt.

Når myndighetene og loven ikke kan garantere tilstrekkelig beskyttelse av etterslektens livsbetingelser, er det borgernes rett å forsøke å gjenopprette et ansvarlig folkestyre og fremskynde de løsningene som er nødvendige for å avverge katastrofen. Det er ikke bare vår rett, men vår plikt å gjøre opprør.

Med dette erklærer vi samfunnspakten for å være brutt, ugyldiggjort av myndighetenes vedvarende mangel på nødvendig handling. Vi oppfordrer enhver prinsippfast og fredelig borger til å gjøre ikke-voldelig opprør sammen med oss.

Vi krever å bli hørt; vi krever at gjennomtenkte løsninger på de pågående økologiske krisene raskt blir iverksatt. Og vi krever at det dannes et råd som skal føre tilsyn med at tiltakene som er nødvendige blir gjennomført, slik at vår nåværende katastrofale kurs endres.

Vi nekter å la fremtidige generasjoner arve en døende planet fordi vi unnlot å handle nå.

Vi handler i fred, av kjærlighet til jorden. Vi går til aksjon på vegne av livet.


Undertegnet av:

Ingvar Ambjørnsen, forfatter

Rasmus Benestad, seniorforsker ved Meteorologisk institutt

Ingvild Burkey, forfatter

Helge Drange, professor i geofysikk ved UiB og klimaforsker ved Bjerknessenteret

Elisabeth Eide, professor ved Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet

Jostein Gaarder, forfatter

Asgeir Helgestad, fotograf

Dag O. Hessen, professor i biologi, Universitetet i Oslo

Ane Hjort Guttu, billedkunstner og filmskaper

Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi, Universitetet i Oslo

Erland Kiøsterud, forfatter

Karl Ove Knausgård, forfatter

Kjartan Kristiansen og DumDum Boys

Lars Lillo-Stenberg, sanger og låtskriver

Pål W. Lorentzen, høyesterettsadvokat

Ketil Lund, høyesterettsdommer emeritus

Maja Lunde, forfatter

Aleksander Melli, forfatter

Gert Nygårdshaug, forfatter

Kristine Næss, forfatter

Maja S. K. Ratkje, komponist og musiker

Bjørn H. Samset, forskningsleder ved CICERO

Beate Sjåfjell, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Wera Sæther, forfatter og fotograf

Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, Universitetet i Oslo


Dette innlegget er publisert i samarbeid med Transitmag.

- Annonse -