Fra Mjøsa. Foto: Øyvind Holmstad / Wikimedia Commons / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International,

En ny rapport fra NIBIO og NIVA viser at det er en risiko for at tilførslene av fosfor til Mjøsa kan øke og overskride grensen for det innsjøen tåler.

Det melder Miljødirektoratet. Den såkalte Mjøs-aksjonen på 70- og 80-tallet fikk bedret vannkvaliteten betydelig, etter at innsjøen, Norges største, nesten var for ødelagt å regne. Mange tiår med avrenning fra landbruket på Mjøsbygdene, og tilførsel av urenset avløpsvann, var årsaken.

Etter redningsaksjonen har den økologiske tilstanden vært god, men i de siste årene har det skjedd en ny forverring.

­– Miljødirektoratet har vært bekymret for tegn til økte næringsstoffer og alger i Mjøsa de siste årene. I tråd med regjeringens økte satsning på å bekjempe eutrofi, eller konsekvensene av for mye næringsstoffer, bevilget Miljødirektoratet derfor ekstra midler til Statsforvalteren i Innlandet og Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. 

Vil bli verre om det ikke settes inn tiltak

Kildene til problemene ser ut til å være de samme som før. I flere av de ni nedbørfeltene til Mjøsa har det vært økning i antall husdyr de siste 20 årene, med tilsvarende økning i spredning av fosfor fra husdyrgjødsel. Fosforinnholdet i jordbruksjorda har økt i perioden. Samtidig er det betydelige tilførsler av fosfor fra spredte avløpsanlegg, og i enkelte vassdrag i tillegg utslipp fra kommunalt avløp. Disse utslippene er lett tilgjengelig «mat» for algene, skriver direktoratet. I tillegg – på den negative siden – kommer økt og mer intens nedbør knyttet til klimaendringer, som også vil gi mer tilsig.

NIBIO og NIVA vurderer at det er risiko for at tilstanden i innsjøen forverres dersom det ikke settes inn tiltak.

De to virksomhetene anbefaler å rydde opp i avløpsløsninger på ca. 10 000 husstander som ikke har tilfredsstillende renseanlegg, samt gjøre tiltak på ledningsnett og overløp. I landbruket anbefales blant annet å bruke fosforfri mineralgjødsel sammen med utnyttelse av alt tilgjengelig spredeareal for husdyrgjødsel. Etablering av fangdammer vil også hjelpe, heter det. Tilsammen vil de ulike tiltakene kunne redusere fosfortilsiget med 11 tonn.


- Annonse -