Aktivister på plass i hogstfeltet. Foto: Skogsopprøret.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Løvenskiold Skog hogger flatt nær naturreservat. Aktivistgruppen Skogsopprøret vil blokkere for arbeidet.

Skogsopprøret er en aktivistgruppe som kjemper for skogen med direkte aksjon som virkemiddel.

– Naturskogene i Marka er på vei til å forsvinne. 90 prosent av naturskogene i Marka er allerede borte. De siste gamle skogene i Marka må vernes. Vi ser ingen annen utvei når kommunen lar skogeier herje fritt og uten hensyn, sier Nikolai Tangnes, talsperson for Skogsopprøret. 

Skogsopprøret mener at hverken skogeier eller Ringerike kommune har gjort tilfredsstillende miljøregistreringer (MiS) i bestandene som skal hogges, skriver aksjonistene i en pressemelding.   

De reagerer på hvordan hogsten er gjennomført på.

– Dette er en horribel behandling og en svært stygg hogst. Flatehogst er en visuelt dominerende og destruktiv hogstform som innebærer å legge hele områder øde, for å så plante plantasjeskog i den raserte marka. Dette skjer helt inntil et naturreservat i et område som ikke bare er svært mye brukt til friluftslivsformål, men også huser flere rødlistede arter. Ekstra ille er det at kommunen selv ikke har kapasitet til å befare områdene, og likevel gir tillatelse til hogst, sier Tangnes. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Fra hogstfeltet til Løvenskiold. Foto: Skogsopprøret.

Flyfoto og kart

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har tidligere klaget på hogsten, men uten å få medhold. 

I klagen siteres NOA på at «hogsten vil medføre vesentlige ulemper knuttet til landskapskvaliteter og naturmiljø, friluftsliv og kulturminner i Marka». Og: «Vedtakene baseres på en miljøregistrering som er mangelfull og ikke-etterprøvbar».

I svaret som NOA har fått fra kommunen opplyser de at de baserer seg på flyfoto og kart lagt inn via NIBIOS kartløsning Kilden. «Flyfoto anses som et godt hjelpemiddel, da vi ikke har kapasitet til å befare hvert enkelt bestand som blir omsøkt», skriver kommunen. 

ANNONSE (artikkelen fortsetter under)

NOA har ifølge pressemeldingen registrert en rekke livsmiljøkvaliteter som skulle vært registrert, blant annet områder med gammel skog, skog med store innslag av døde trær – både stående og liggende, områder som er mye brukt av hjortevilt, og skog som aldri tidligere har blitt flatehogget. 

Kommunen har avslått klagen på hogst uten selv å undersøke disse verdiene på en god nok måte, konkluderer Skogsopprøret, som nå krever at det må gjennomføres en uavhengig kartlegging.

Skogsopprøret krever at Ringerike kommune avviser hogst i områdene med skog som ikke tidligere er flatehogget, i områdene som er mye brukt av hjortevilt, og i områdene med gammel skog og skog med store innslag av døde trær. Videre krever gruppen at skogeier Løvenskiold Skog må pålegges å bruke andre hogstformer enn flatehogst i bestandene der det finnes viktige naturverdier.  

Naturpress har kontaktet Ringerike kommune vedrørende denne saken, og oppdaterer når vi får svar.


- Annonse -