Fra Arendal sentrum (Foto: Karl Ragnar Gjertsen / Wikimedia Commons).
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

– I 2010 ble Agder den første regionen med klima som eget hovedsatsingsområde i en regional plan. Nå er Agder den første regionen i Norge som lager et eget klimaveikart. Det gjør oss til en foregangsregion og viser at vi våger å satse og som viser at vi samarbeider for å nå felles mål.

Det sa Tine Sundtoft, tidligere klima- og miljøminister og nå prosjektleder i Agder fylkeskommune, da hun lanserte Klimaveikart Agder 28. september. Lanseringen er omtalt på fylkeskommunens nettsider. Bakgrunnen er at regionen skal redusere sine klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen, klimaloven og regionale planer.

Klimaveikart Agder – det første i sitt slag i landet – skal peke på sektorvise tiltak som gir kommuner og fylkeskommuner reduksjon i klimagassutslippene. Veikartet skal vise hvordan man kan utvikle lavutslippssamfunnet. Det er opp til kommunene selv å ta veikartet i bruk. Prosjektet er finansiert delvis ved hjelp av regjeringens Klimasmart-midler, delvis fra budsjettene til Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune.

Anbudsreglene kan gi omstilling

For Agder-regionen sin del er de fire viktigste utslippssektorene i regionen transport, bygg, mat og landbruk og industri. Sundtoft mener at ved at kommunene gjennomfører tiltakene i Klimaveikart Agder, vil regionen klare å oppfylle sin del av Parisavtalen.

– I tillegg gir det positive ringvirkninger for hele samfunnet: tiltak som å elektrifisere transporten, bygge gang- og sykkelvei og god arealplanlegging er godt for innbyggernes trivsel, for folkehelsen og for næringsutviklingen, sier Tine Sundtoft.

En omstilling i næringslivet kan ifølge Sundtoft skje eksempelvis ved at det offentlige setter krav om utslippsfri transport og mer klimavennlige byggeplasser i sine anbud. Følgelig må næringslivet tilby mer klimavennlige varer og tjenester, mener hun.

Alle offentlige nybygg skal være klimanøytrale

Prosjektleder for arbeidet med Klimaveikart Agder, Ragnhild Marie Hammer, understreker at alle kan gjøre en innsats.

– Gjennom Klimaveikart Agder har vi fått en forståelig og enkel oversikt over tiltakene som må gjøres for å bli et lavutslippsamfunn. Her finner vi konkrete tiltak som kan gjennomføres og hensyn som må tas når politikk utvikles. Både politikere og saksbehandlere vil få stor nytte av klimaveikartet, sier Hammer, som også er miljørådgiver i Arendal kommune.

Noen av tiltakene som fire arbeidsgrupper (en for hver sektor) har foreslått er:

  • Flere ladestasjoner – særlig i bygdesentra og distriktene
  • Kjøp inn nullutslippskjøretøy til egen drift, og sett krav om det i anbud
  • Utslippsfrie byggeplasser (delvis utslippsfrie i dag, helt utslippsfrie fra 2025)
  • Alle offentlige nybygg skal være klimanøytrale
  • Innføre tilskuddsordninger for gjødsellagring og dreneringstiltak på gårder

 

- Annonse -