- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

De påståtte lovbruddene skal ifølge Norges Miljøvernforbund ha skjedd helt siden selskapet i 2015 startet med å bygge en ny dam i Namsvannet i Rørvik kommune.

Prosjektet er nå ferdigstilt.

NMF skriver at utbyggeren har sprengt og brukt grønnstein til fyllmasse, som inneholder krom og andre tungmetaller, noe som beskrives som «meget dødelig for alt liv i elva.»

I tillegg hevdes det i anmeldelsen at slam og finpartikler med inneholdende tungmetaller har lekket ut i elven, og derav «ført til stor sannsynlighet for fiske og bunndyrdød som følge av utslippene.»

Blant annet viser NMF til analyser som er gjort av geokjemiker Tor Erik Fine. Disse analysene skal vise at det er gjort funn av høye verdier av krom (midlere verdi 175 mg pr kg tørrstoff), opptil 4 kilometer nedstrøms fra damanlegget. Her trekker Norges Miljøvernforund inn Miljødirektoratets klassifisering «antas å være kronisk eller akutt giftig».

Hevder skade på rogn og insekter

Norges Miljøvernforbund beskylder NTE for ulovlig å benytte Namsen som sedimenteringsbasseng for suspenderte sprengningsmasser, og hevder at hverken fungerende renseanlegg eller effektivt sedimentbasseng er bygget eller anvendt.

Dette har ført til, i følge NMF, at slam og finere partikler fra anlegget er ledet uhindret til elveleiet hvor de finkornede partikler har kunnet legge seg som et teppe over rogn og gyteplasser, og ta livet av rogn før den klekkes. Også insektshabitater, skjulesteder og oppvekstområder for flere nøkkelarter kan bli tildekket av slam, mener NMF.

Avviser påstandene i anmeldelsen

Overfor Naturpress avviser administrerende direktør i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), Kenneth Brandsdal (bildet), at de har gjort noe galt.

– NTE har opptrådt innenfor rammene til utslippstillatelsen som er gitt, og alt vi har gjort er i henhold til retningslinjene fra Fylkesmannen og NVE, sier Brandsdal.

Både NTE selv, gjennom Sweco, og Fylkesmannen, har foretatt målinger i Namsvatnet, opplyser han.

– Vi ser ingen urovekkende funn, og Fylkesmannen påviste kun svært lave verdier av tungmetaller. Det lille som er å spore vil normalisere seg, sier han.

– Bunnslam har tungmetaller, men gir ikke varig skade

Brandsdal viser også til en dom i skjønnsretten i Namdal Tingrett fra november i år, i en tvistesak om fastsettelse av erstatning for ekspropriasjon i tilknytning til bygging av ny steinfylling.

I rettspapirene slår skjønnsretten riktignok fast at anleggsarbeidene har påført bunndyrbestanden skade, med påfølgende virkning for fiskebestanden. Dette på grunn av bunnslam, partikler og sedimenter med tungmetaller i seg,

Men – dette vil normalisere seg etter anslagsvis 10 til 15 år, anslår retten, som mener at bestanden av både bunndyr og fisk vil komme opp i normaltilstand igjen, uten varig nedgang.

– Er det ingenting NTE kunne ha gjort annerledes i denne saken?

– Jo, det er alltid mulig å gjøre ting bedre. Vi ser for eksempel at vi kunne ha gjort en bedre jobb med kommunikasjonen i dette tilfellet, sier Kenneth Brandsdal.


 

- Annonse -