Kartutsnitt fra søknaden til DEA.

Det provoserer Bellona, som mener DEAs aktivitet vil utgjøre en trussel for både Trænarevet og Lofoten. Det handler om nærhet til områdene (LoVeSe) som det nå er politisk flertall for skal vernes mot oljeaktivitet.

Søknaden for prosjektet kalt Toutatis, tilhørende operatøren DEA, gjelder leteboring like utenfor de stengte områdene Nordland VI, VII og Troms II, i åpningen av Vestfjorden.

Bellona kaller i en pressemelding dette for et risikoprosjekt som truer de store gyte- og oppvekstområdene i Lofoten, Vesterålen og Senja. Organisasjonen viser også til at Trænarevet består av sjeldne og sårbare dypvannskoraller.

– Det er lite ansvarlighet å spore hvis man tillater boring her. Vi blir provosert av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg som deler ut lisenser helt inn mot områdene som er vernet mot oljevirksomhet, sier Bellonas Sigurd Enge i en pressemelding.

– Ikke tatt høyde nok for risiko

Under letearbeidet skal det brukes kjemikalier i rød og svart kategori som det ikke søkes om utslippstillatelse for. Væskene skal brukes i lukkede systemer, og “vil under normale omstendigheter ikke slippes ut”, ifølge DEA.

Det beroliger ikke Bellona, som viser til at det pågår kontinuerlige utslipp av kjemikalier fra olje- og gassutvinning, «som utgjør en trussel mot livet».

– Vi har de siste årene sett flere eksempler på hydraulikkvæsker som lekker ut, selv om dette ikke var planlagt. Når vi har observert praksisen med utslipp av kjemikalier også i svart kategori, er vi bekymret for konsekvensen for livet i dette sårbare havområdet dersom DEA får tillatelse til å prøvebore på Toutatis, sier Bellonas Sigurd Enge i  pressemeldingen.

Sammen med Natur og Ungdom vil Bellona ha avklaring på hvilke represalier selskapet kan vente seg, dersom kjemikaliene som skal brukes i lukkede systemer lekker ut til havet.

– Vi mener det dessuten ikke er ikke tatt tilstrekkelig høyde for borerisikoen i området. Det er på grunn av de geologiske forholdene, sier Enge.

Bellona mener at siden den dominerende kyststrømmen går nordover, er det grunn til å frykte at et eventuelt utslipp av olje eller andre miljøskadelige stoffer vil drive nordover og inn i gyte- og oppvekstområdene rundt Lofoten.

– Sensitiv natur

Ifølge Bellona må området anses å være Norges viktigste gyte- og oppvekstområde for en rekke fiskeslag. Det vises til en rapport fra Havforskningsinstituttets om økosystemet i Lofoten om opphold for 70 % av de kommersielle fiskeslagene i Barentshavet og Norskehavet i området, som egg, yngel eller larver.

I tillegg vises det til store populasjoner av sjøfugl som beiter og hekker langs kysten av Helgeland og Lofoten. Artene og naturtypene som befinner seg i området er sensitive for oljeforurensning, boreslam/kaks og andre utslipp knyttet til leteboring, argumenterer Bellona.

– Vi kan ikke se hvordan Miljødirektoratet kan tillate dette når et oljeutslipp vil havne i Lofoten. Heller ikke utslippene av borekaks og kjemikalier kan forsvares ut fra de miljøhensyn som direktoratet må forholde seg til, sier Enge.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?