Erna Solberg har siden 2013 vært med i FNs generalsekretærs pådrivergruppe for bærekraftsmålene. Men Regjeringen har fortsatt ikke en nasjonal plan for oppfølging av bærekraftsmålene, viser Riksrevisjonens rapport, som ble offentliggjort idag. Foto av Solberg: Flickr / SMK / CC BY-NC 2.0. Foto av Sund-Henriksen: ForUM.

«Sterkt kritikkverdig». Slik beskriver Riksrevisjonen regjeringens styring av og rapportering på den nasjonale oppfølgingen av FNs bærekraftsmål.

Det har manglet koordinering, planlegging og kartlegging av status, viser Riksrevisjonens undersøkelse, som ble offentliggjort i dag 17. november.

— De fire punktene som revisjonen trekker fram har sivilsamfunnsorganisasjoner jobbet for å endre i flere år, dessverre med liten og treg respons fra politikerne. Stortinget har også etterlyst konkrete planer uten at Regjeringen har levert, sier Kathrine Sund-Henriksen til Transit Magasin. Hun er daglig leder for Forum for utvikling og miljø (ForUM).

FNs bærekraftsmål skal, i motsetning til Tusenårsmålene, ikke gjelde bare internasjonalt, men målene skal nåes også i det enkelte land. Det er flere mangler i tilpasningen av FNs bærekraftsmål til nasjonale forhold, som Riksrevisjonen kategoriserer som «sterkt kritikkverdig».

— Nå skal det jo endelig komme en handlingsplan for dette arbeidet, vi håper virkelig at den blir god og fører til reelle endringer.

«Sterkt kritikkverdig»

Undersøkelsen som Riksrevisjonen publiserte i dag viser at:

  • det ikke er utarbeidet en egen nasjonal plan for oppfølging av bærekraftsmålene, slik Stortinget har forutsatt.
  • det mangler en klargjøring av hvilke ambisjoner Norge har for bærekraftsmålene, og hvilke prioriteringer som må gjøres
  • Stortinget ikke har blitt informert om hvilke mål som er særlig utfordrende for Norge og hvordan disse følges opp.
  • det ikke er utarbeidet nasjonale delmål
  • bærekraftsmålene ikke er tydelig nok integrert i den ordinære budsjettprosessen slik organiseringen av den nasjonale oppfølgingen legger opp til

«Arbeidet med den nasjonale oppfølgingen av FNs bærekraftsmål har de fire første årene ikke vært koordinert på en måte som ivaretar forventninger om en helhetlig og tverrsektoriell tilnærming. Organiseringen har resultert i en stykkevis og delt oppfølging, og det har tatt lang tid før det er blitt lagt til rette for nasjonal implementering», melder Riksrevisjonen.

Ansvaret for å følge opp målene i Norge ligger til Kommunal- og moderniseringsdepartementet: «Jeg gleder meg til å ta fatt på denne spennende oppgaven! Bærekraftsmålene var en sentral del av jobben som utviklingsminister, og nå ser jeg frem til å jobbe med hvordan målene skal innfris i Norge», sa Nikolai Astrup da han som digitaliseringsminister i januar 2020 tok over ansvaret for at FNs bærekraftsmål skulle nås i Norge.

— Det er positivt at ansvaret ligger tydelig hos kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Men vi ser at i land som virkelig har fått til dette arbeidet er det eierskap på øverste politiske nivå, og det er også der ansvaret ligger. For noen uker siden lanserte ForUM en brief med gode erfaringer fra arbeidet med bærekraftsmålene i noen utvalgte land. Det er mye å lære av land som Tyskland og Finland, som ligger langt foran oss i løypa, sier Sund-Henriksen til Transit Magasin. Hun er daglig leder for Forum for utvikling og miljø (ForUM).

ForUM representerer 50 norske sivilsamfunnsorganisasjoner og har jobbet aktivt for bærekraftsmålene og en handlingsplan for bærekraftsmålene siden målene ble vedtatt i 2015.

FNs generalsekretær Antonio Guterres utnevnte statsminister Erna Solberg til leder for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene sammen med Ghanas president. Dette er en oppgave hun har hatt siden før bærekraftsmålene ble vedtatt i år 2015.

— Det ligger et ekstra ansvar på Solberg som leder for den internasjonale pådrivergruppa for bærekraftsmålene. Det gjør naturligvis noe med våre forventinger også nasjonalt, når hun har den rollen hun har internasjonalt, sier ForUMs Sund-Henriksen.

Riksrevisjonen anbefaler Regjeringen å følge opp Stortingets forventning om en helhetlig plan for gjennomføring av det nasjonale arbeidet med bærekraftsmålene. Riksrevisjonen anbefaler videre at Regjeringen sørger for at Stortinget får helhetlig informasjon om status, resultater og framdrift i Norges arbeid med bærekraftsmålene.

SSB har heller ikke blitt tilstrekkelig involvert, som forutsatt, i arbeidet med bærekraftsmålene.

Dette er FNs bærekraftsmål

  • FNs bærekraftsmål er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stanse klimaendringene innen 2030.
  • Norge var en pådriver da bærekraftsmålene ble vedtatt i 2015.
  • Norges statsminister leder FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene.
  • I Norge følges de 17 bærekraftsmålene opp av 12 departementer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har hatt ansvar for å koordinere alle departementenes arbeid siden januar 2020.

- Annonse -
Vil du annonsere her?