Fra v. klima- og miljøminister Espen Barth Eide og adm. dir. i PwC, Leif Arne Jensen. Foto: Eriksson Media.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Næringslivsnettverket Skift består av klimaambisiøse selskaper. Nå har de rapportert til klima- og miljøministeren.

Klimaregnskapet for 2020-2021 ble overlevert til klima og miljøminister Espen Barth Eide av administrerende direktør i PwC, Leif Arne Jensen.

– Hensikten med klimaregnskapet er å vise hvordan Skiftmedlemmene jobber med grønn omstilling i praksis. Både når det gjelder å redusere eget klimaavtrykk og å utvikle nye produkter, tjenester og løsninger som bidrar til lavutslippssamfunnet, sier Jensen i en pressemelding fra Skift.

Espen Barth Eide kom i møtet med Skift inn på at klima og miljø i hans regjering skal gå på tvers av departementene.

– Min agenda som klima- og miljøminister bygger på et tett samarbeid med mine regjeringskolleger i andre departementer, slik at vi sammen tar i et tak for klima som ramme rundt all annen politikk. Det er slik vi får gjennomført en helhetlig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. Det er det en enighet om i regjeringen. Vi skal ikke bare være departementets representanter i regjering, men regjeringens representanter i departementene, sa Eide.

Eide: – Naturkrisen like alvorlig som klimakrisen

– Skal vi kutte utslippene 55 prosent innen 2030, må vi hvert år se på hvor mye har vi sluppet ut av det vi “har igjen”. Parallelt med budsjettkonferansen, må vi ha karbonbudsjettkonferanse. Vil noen skjerme en utslippskilde, må man anføre et annet sted, slik at karbonbudsjettet går opp, sa han.

Eide poengterte også at naturkrisen er like alvorlig som klimakrisen, og at det er viktigh at naturen også må innta en lignende rolle som klimagassutslippene i budsjettankegangen.

– Vi ønsker å lage en plattform for naturrisiko. Det er utfordrende fordi man har ikke en måleenhet slik som vi har når det kommer til utslippskutt, men vi må jobbe med å sette en pris på nedbygging av natur. Det kan ikke være gratis, sa Eide.

Ny rapporteringsstandard

Skift har innført en ny rapporteringsstandard som innebærer:

1. Rapportering av direkte og indirekte utslipp (scope 1-3)
2. Sette verifiserbare mål for utslippsreduksjoner som er i tråd med 1,5 gradersmålet og rapportering på faktisk måloppnåelse
3. Rapportering av klimarisiko i tråd med Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

I tillegg skal alle Skiftmedlemmer sette seg mål om en klimanøytral virksomhet etter en selvdefinert tidslinje for måloppnåelse.

– Rapportering er ikke målet, men å redusere utslipp og skape verdier som varer. Det handler om å videreutvikle og verne om tillits- og velferdssamfunnet vi har, sier Jensen.

– Ønsker å gå i front

Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Medlemsorganisasjonen består av klimaledere i næringslivet, og i egenomtalen heter det de «ønsker å være pådrivere for at Norge når sine klimamål innen 2030 og gå foran for å vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippsamfunnet».

– Vi er alle en del av problemet og vi kan alle gjøre mer, men vi vil berømme medlemmene våre for åpenheten og samarbeidsviljen rundt dette regnskapet sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.

Haugland mener det er så viktig å stramme inn rapporteringskravene for næringslivet.

– Derfor ønsker vi å gå i front slik vi gjør her. Ved å være åpne om egne utslipp og utfordringer, og utfordre hverandre og resten av næringslivet og den politiske ledelsen til mer handling, sier Haugland.

Klimaregnskapet er utarbeidet av PwC Norge på vegne av Skift og i dialog med medlemmene. Utregningen av klimafotavtrykket i klimaregnskapet tar utgangspunkt i Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen).


- Annonse -