Ytre Hvaler nasjonalpark.
Fra Ytre Hvaler nasjonalpark, som går både på land og til havs. I det ytre farvannet ses Koster-øyene til høyre. Foto: Kjetil Aasmundsson, Naturpress.

«Overtredelsen har medført fare for alvorlig uopprettelig skade på miljøet», skriver Hvaler kommune.

I brevet som det er lenket til på kommunens hjemmesider omtales overtredelsene til nettverksaktøren Tampnet: » … har høy alvorlighetsgrad, er utført forsettlig, og tiltakshaver må åpenbart ha kjent til at tiltaket var i strid med krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven»

Kabelskipet Calypso (ikke på oppdrag for Tampnet, så langt vi vet) trafikkerer Ytre Hvaler nasjonalpark. Bildet er tatt 20. desember 2023. Foto: Kjetil Aasmundsson, Naturpress.

Det heter videre: «Vi mener også overtredelsene har bidratt til økonomisk gevinst for tiltakshaver og at de er gjort i vinnings hensikt.»

Bakgrunnen er denne: Tampnet AS leverer nettverksforbindelser for telekommunikasjon. Selskapet har i løpet av sist vinter installert et nytt fiberoptisk kabelsystem, kalt Norfest, gjennom Skagerak og med sidetrasé gjennom Ytre Hvaler nasjonalpark. Denne sidetraséen er trukket i land ved feriehuslandsbyen Capri nord for Strømstad i Sverige.

Kabelarbeidet er gjort ved å spyle med høyt trykk en 1,5 meter dyp renne på havbunnen, som kabelen så er lagt nedi.

Problemet er at kabelen er lagt uten gyldige tillatelser, ifølge kommunen, som beskriver gjennomføringen i sterke ordelag. 19. juni konkluderer kommunen med at Tampnet må betale overtredelsesgebyr på 400.000 kroner, det høyeste beløpet reglene gir anledning til.

Gebyret gjør neppe noe stort innhogg i finansene til Tampnet. Selskapet hadde et årsresultat på drøyt 67 millioner kroner i 2022, og omsatte for 394 millioner kroner.

Vi mener også overtredelsene har bidratt til økonomisk gevinst for tiltakshaver og at de er gjort i vinnings hensikt.

Hvaler kommune

Hvaler kommune har i brevet som følger gebyret gitt en omfattende kronologisk forklaring.

Søknaden fra Tampnet ble først avslått av Ytre Hvaler nasjonalparks styre. Tampnet klaget til Miljødirektoratet på avslaget, som omgjorde vedtaket. Kommunen understreker at direktoratet «gjorde uttrykkelig oppmerksom på at dispensasjonen ikke erstattet krav om tillatelser etter annet regelverk, som plan- og bygningsloven.»

Capri. Sverige.
Fra Ytre Hvaler nasjonalpark, sett fra øya Herføl mot svenske farvann. Til venstre i bildet, på svensk landside, ses feriehuslandsbyen Capri, hvor Tampnet trakk i land sjøfiberkabelen. Foto: Kjetil Aasmundsson, Naturpress.

Til tross for dette, skriver kommunen, «valgte Tampnet i desember 2023 likevel å legge sjøfiberkabelen gjennom Ytre Hvaler nasjonalpark uten å ha søkt Hvaler kommune.»

Siden det å fjerne kabelen kunne føre til større skader enn at den blir liggende, har Hvaler kommune godkjent installasjonen i etterkant. Samtidig varslet de om at de ville vurdere å gi bot til Tampnet, et såkalt overtredelsesgebyr.

– Jeg ble overrasket

Hvaler kommune mener overtredelsen har medført fare for alvorlig uopprettelig skade på miljøet. Kommunen påpeker blant annet at Tampnet er en profesjonell aktør og at de gjennomførte tiltaket selv om de åpenbart kjente til at det var i strid med reglene. Det ble også lagt vekt på at overtredelen bidrar til økonomisk gevinst og er gjort i vinnings hensikt.

Hanne Kristin Reitan Hermansen er enhetsleder i Hvaler kommune, og har behandlet saken. I brevet som forkynner gebyret på kr 400.000 til Tampnet går det fram at kommunen ser alvorlig på overtredelsen. Tiltakshaver har handlet vel vitende om at saksgangen ikke åpnet for å legge kabelen innenfor nasjonalparkområdet, uten søknad og tillatelse til tiltak og dispensasjon etter plan- og bygningsloven (pbl), hevder Hermansen i kommunens brev.

– Nasjonalparkstyret gav avslag etter verneforskriften, da Tampnet søkte om dispensasjon til å legge sjøfiberkabelen. De søkte parallelt om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens arealdel, etter pbl. Etter avslaget fra nasjonalparkstyret trakk Tampnet ut den delen av tiltaket som gjaldt legging av sjøfiberkabelen gjennom verneområdet inn mot Sverige. Søknaden ble endret til kun å gjelde hovedtraséen utenom verneområdet, etter plan- og bygningsloven, sier Reitan Hermansen.

– De valgte bevisst å dele opp søknaden på denne måten, da de var klar over søknadsplikten etter begge regelverk, altså verneforskriften samt plan- og bygningsloven, sier Reitan Hermansen til Naturpress.

Etter at Miljødepartementet hadde behandlet klagen fra selskapet, valgte Tampnet AS likevel å etablere sjøfiberkabelen gjennom nasjonalparken i begynnelsen av desember 2023, uten at de på forhånd hadde innhentet verken tillatelse eller dispensasjon etter plan- og bygningsloven.

– Hvis du skal beskrive framgangsmåten til Tampnet med ett ord, hva blir det? Er det kynisk?

– Nei. For det er et ord jeg ikke bruker. Men jeg ble overrasket.

Hun sier at Tampnet foreløpig ikke har respondert på ileggelsen av overtredelsesgebyret.

– Kommer det en klage skal vi ta stilling til den. Vi gjør da en forberedende klagebehandling, og deretter vil saken eventuelt legges på Statsforvalterens bord. Men de er nylig blitt ilagt overtredelsesgebyret, det er tre ukers klagefrist på vedtaket, sier Hanne Kristin Reitan Hermansen i Hvaler kommune.

Artikkelen fortsetter under illustrasjonen.

Oversikt over kabelnetterket Norfest, som Tampnet har lagt ut. Ill.: Tampnet.

Ingen respons fra Tampnet

Naturpress har forsøkt å få kontakt med representanter for Tampnet. Cato Lammenes er administrerende direktør for selskapet i Norge, og har tidligere uttalt seg til blant annet Fredrikstad Blad. I mars, da et mulig overtredelsesgebyr ble varslet, sa han at selskapet hadde gått korrekt frem og vært av den oppfatning at alle nødvendige tillatelser var på plass.

– Det er ukjent for meg at det er snakk om en bot. For meg blir det umulig å uttale meg om noe jeg ikke er kjent med, uttalte Lammenes til Fredrikstad Blad den gangen.

CEO Elie Hanna. Foto: Tampnet.

Lammenes har ikke besvart Naturpress sine henvendelser. CFO Ulf Bonnevier ønsket ikke å svare på spørsmål i saken, men henviste oss til CEO Elie Hanna, som sitter i Houston, Texas.

Vi sendte Elie Hanna disse fire spørsmålene:

  1. Vil Tampnet godta boten, og mener du den er rettferdig?
  2. Hvem bestemte at sjøfiberkabelen skulle legges gjennom nasjonalparken, trass i dialogen med myndighetene og de miljømessige aspektene?
  3. Hvaler kommune skriver at leggingen av sjøfiberkabelen potensielt kan føre til alvorlige – og muligens irreversible – skader på miljøet. De skriver også at Tampnet utførte arbeidet vel vitende om at loven ble brutt. Hva er din kommentar?
  4. Tampnet skriver på sine hjemmesider at «vår filosofi rundt miljøpåvirkning er «null skade, null ulykker»». Mener du at legging av sjøfiberkabelen gjennom nasjonalparken er i tråd med den filosofien?

Hanna har hittil ikke svart oss.


- Annonse -
Vil du annonsere her?