Et lithiumbatteri må behandles som farlig avfall på grunn av brann- og eksplosjonsfare samt fare for lekkasjer av miljøgifter. I Norge og EU har vi gode systemer for trygg håndtering av batterier. Men hva med gjenvinning og resirkulering av batterienes sjeldne råvarer, som for eksempel kobolt?

Sirkulærøkonomi kan defineres som et økonomisk system som sørger for at råvarer, materialer og naturressursene som høstes, tas vare på og bringes tilbake i kretsløpet med minst mulig tap. Dette er bra for økonomien, miljøet og klimaet og er grunnen til at EU nå kommer med sin pakke for sirkulær økonomi. Men er elbilen en del av sirkulærøkonomien?

Skal vi lykkes med sirkulær økonomi så må mange sektorer spille på lag. Industrien og produsenter med produktdesign, materialvalg og prosesser, myndigheter med rammebetingelsene og kunder som etterspør bærekraftige varer produsert med resirkulerte råvarer.

Retursystemer for batterier

Vi har gjennom EUs batteridirektiv fra 2006 krav til at importører som leverer batterier og akkumulatorer på det nasjonale markedet skal være registrert i et nasjonalt register.

I tillegg har vi produsentansvar som innebærer at de som bringer batterier ut på markedet skal finansiere en returordning for trygg retur og behandling av samme volum. Vi har også produsentansvar for innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy samt vrakpantordningen.

Men kravene i EUs direktiv er begrenset til løse batterier, altså batterier som ikke sitter innmontert i et produkt. Batterier i elbiler er dermed ikke omfattet av kravet. Det betyr selvsagt ikke at det er tillatt å dumpe batteriene i naturen eller på deponi. Dette er produkter som etter skade har brann- og eksplosjonsfare og risiko for lekkasje av miljøgifter, og som derfor skal håndteres av fagfolk.

Elbilbatteriene er satt sammen på en komplisert måte. Det er enda mer komplisert å skille de fra hverandre og sørge for god materialgjenvinning, med en kvalitet som sikrer at råstoffene kan brukes om og om igjen, og helst erstatte jomfruelig utvinning. Dette er spesielt viktig for et råstoff som kobolt som er en knapp ressurs med høye sosiale kostnader og usikkerhet knyttet til etisk forsvarlig utvinning.

Vi kan bygge ny industri i Norge

Sirkulær økonomi er altså å sørge for at ressursene forblir i kretsløpet. At vi gjenvinner mer og utvinner mindre. Det beste er avfallsreduksjon, dernest reparasjon, ombruk og gjenbruk. Der dette ikke er mulig så må vi materialgjenvinne med en kvalitet som er såpass god at det gjenvundne materialet erstatter jomfruelig materiale. Først da er gjenvinning blitt resirkulering. Hvordan få til det for elbilenes batterier?

Vi har ikke har gode nok løsninger for denne type avansert gjenvinning i dag. Muligheten for at batteriene kan få nytt liv som lagringsenheter i et desentralt energisystem er spennende, men foreløpig er dette kun en teoretisk mulighet. Og før eller siden vil batteriene uansett ende opp som avfall. Skal vi lykkes med bedre materialgjenvinning, behøver vi rammebetingelser for å sikre investeringer i teknologi, behandlingskapasitet og lønnsomhet i markedene for resirkulerte råvarer.

Vi kan ikke vente til batteriene kommer i retur

Gjenvinningsindustrien kan utvikle seg til å bli mye større, dersom vi legger forholdene til rette for det. Da må ulike fagmiljø, industri, bilbransje og politikere spille på lag.

Og vi må begynne nå!

Jobben blir nemlig mye vanskeligere dersom vi gjør som vi pleier i den lineære økonomien: Produsere en vare og når den er utrangert, forsøke finne en alternativ anvendelse (ombruk) eller kaste den.

Vi har allerede gode fagmiljøer og selskaper med god kompetanse i trygg håndtering av både eldre blybatterier og nye lithiumbatteriene. Dette kan vi bygge videre på. Og vi kan være pådrivere for strengere gjenvinningskrav i EUs regelverk, eller også gå inn for strengere nasjonale krav, enn EUs. Dette vil stimulere til innovasjon, investeringer og utvikling av denne delen av gjenvinningsindustrien, potensielt i Norge.

Og EU har bestemt at Europa skal gå fra en lineær økonomi til en sirkulær økonomi for å ta vare på begrensede ressurser og sikre industri og verdiskaping i Europa.

Resirkulering av de sjeldne råvarene fra elbilen er Norges nye store mulighet for bærekraftig verdiskaping og grønn konkurransekraft. Da kan vi også bidra til at elbilen blir en del av den sirkulære økonomien.


Denne kommentaren er først publisert på Avfall Norge sin bloggside på Medium.com. Publiseringen på Naturpress er gjort med artikkelforfatterens tillatelse. Første del av denne bloggposten heter «Barn dør for våre elbiler».

Foto: Nissan Leaf (Wikimedia Commons)

- Annonse -