«Skyggeparlament»: Klimariksdagen i Sverige krever stoppdato for fossilt brensel

Miljøorganisasjoner, grasrotbevegelser, forskere, artister og bedrifter har gått sammen og dannet en parallell riksdag, for å presse fram en tøffere klimapolitikk.

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Sist helg samlet den parallelle, uoffisielle riksdagen seg i Stockholm for å stemme fram en liste med 12 punkter, der alle forslagene handler om klimatiltak.

Initiativet – som først ble lansert i 2014 – har kommet i stand blant annet etter at flere undersøkelser i Sverige har vist at klimaendringer er svenskenes største bekymring, og især gjelder dette ungdommer. En Klimatriksdag har siden blitt arrangert hvert andre år.

Til Klimatriksdagen (skrives slik på svensk) kunne alle på forhånd sende inn sine forslag til klimatiltak. De innsendte forslagene ble så behandlet og stemt over, for komme ned til 12 endelige tiltak. Det kom inn 249 forslag fra det svenske folket.

De 12 vedtakene som ble fattet ble deretter overlevert representanter for alle partiene som er på den «ordentlige» Riksdagen.

Her er tiltakene som ble vedtatt på Klimatriksdagen:

 1. Innføre en stoppdato for bruk av fossile brennstoff.
 2. Sveriges regjering skal ha et mål om, og utarbeide en handlingsplan for å få en fossilfri finanssektor.
 3. Garantere miljø- og menneskerettighetsforkjempere sikkerhet og rettigheter.
 4. Landets kommuner og regioner må ta sine klimavalg.
 5. Samordnet togtrafikk innen EU.
 6. Tiltak og styringsverktøy må ha utspring i klimamålsettinger.
 7. En langsiktig og gjennomtenkt strategi for å redusere utslipp fra flytrafikk.
 8. En glokal næringsmiddelstrategi – for en politikk med agroøkologiske prinsipper.
 9. Beskytte CO2-lagringen som er bundet i de svenske skogene.
 10. Gjeninnføre formuleringer om miljø og bærekraftig utvikling i skolelovgivningen.
 11. Basere Sveriges klimalov på et CO2-budsjett som er innrettet mot 2-graders målet.
 12. Landsomfattende folkeutdanningskampanjer.

Alle punktene har utfyllende tilleggsopplysninger, som du kan lese i oversikten til Supermiljöbloggen.

Initiativet Klimatriksdagen skal bruke de 12 punktene i et kampanjearbeid som skal pågå fram mot det svenske riksdagsvalget til høsten.


Foto: Facebook / Klimatriksdagen

- Annonse -