Så liten gjenvinningsgrad har det ikke vært på 11 år. Målet for gjenvinningsgrad på ordinært avfall i Norge er 80 prosent, og det er også et nasjonalt miljømål at veksten i totale avfallsmengder skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten.

BNP økte med 1 prosent fra 2015 til 2016, og avfallsmengden økte med 3 prosent, og dermed oppnådde man heller ikke dette målet, tvert om.

Avfallsregnskapet til SSB viser at det ble generert 11,4 millioner tonn avfall i Norge i 2016.

Ifølge SSB er andelen til både materialgjenvinning og energigjenvinning noenlunde lik som den har vært i årene etter 2012, men andelen avfall som blir brukt til fyllmasser og dekkmasser, har blitt redusert i 2016. Det er særlig bruken av slagg, støv, bunnaske og flygeaske og betong og tegl som fyllmasser og dekkmasser på deponier som er redusert i 2016, og som gir utslag på gjenvinningsgraden.

Mer blir lagt i deponi

Mengden ordinært avfall til deponi har gradvis økt de siste årene, fra 1,0 millioner tonn i 2012 til 1,4 millioner tonn i 2016. Dette er den største andelen til deponi siden 2007 etter en nedgang etter at deponiforbudet ble innført i 2009. Økningen skyldtes blant annet økt deponering av betong og tegl, viser tallene til SSB. Betong og tegl tok i 2016 for første gang over som den avfallskategorien som det deponeres mest av – selv når en inkluderer farlig avfall – etter at farlig avfall lenge har vært den største. I 2016 ble det deponert mer enn 500 000 tonn betong og tegl.

LES OGSÅ: Norge har blitt dårligere på gjenvinning

Asfalt, metall og papir på gjenvinningstoppen (til nytt materiale)

I 2016 ble 38 prosent av alt ordinært avfall til kjent håndtering materialgjenvunnet (44 prosent dersom en også inkluderer biologisk behandling), mens 27 prosent ble energigjenvunnet. Totalt ble 35 prosent av alt ordinært avfall sendt til forbrenning. Det regnes her med en energiutnyttelsesgrad på 78 prosent.

De siste årene har det vært en jevn økning i avfallsmengdene. Det er en svak økning i mengden avfall til materialgjenvinning sammenlignet med de siste årene. Prosentmessig er det imidlertid ganske likt som i årene fra 2012. Også andelen avfall til forbrenning er relativt lik som de siste årene.

I 2016 utgjorde mengden avfall til materialgjenvinning 4,0 millioner tonn, mens avfall til forbrenning lå på 3,8 millioner tonn. Asfalt, fulgt av metaller og papp og papir, utgjorde de største mengdene til materialgjenvinning.

Bygg og anlegg produserer mest avfall

Bygge- og anleggsnæringen har siden 2014 seilt opp som den næringen som produserer mest avfall. Også i 2016 hadde de de største avfallsmengdene, etterfulgt av private husholdninger og de tjenesteytende næringene med henholdsvis 25, 21 og 20 prosent av avfallsmengdene.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?