Konsesjon til vindkraftutbygging i Birkenes

Olje- og energidepartementet stadfestet denne uka konsesjonen til E.ON Wind Norway for bygging av Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk i Birkenes kommune.

Konsesjonen omfatter et vindkraftverk på inntil 85 megawatt (MW) fordelt på de to planområdene Oddeheia og Bjelkeberg. Prosjektet kan gi en årlig produksjon på om lag 290 gigawattimer (GWh), tilsvarende årsforbruket til om lag 14.500 husstander.

NVE ga konsesjon til vindkraftverket i desember 2017. NVEs vedtak ble påklaget av natur- og friluftsorganisasjoner og av naboer til vindkraftverket.

Det er gjennomført tilleggsutredninger om naturmangfold under klagebehandlingen, og departementet har lagt det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget til grunn for vurderingen av virkningen for naturmangfold. Med god detaljplanlegging kan verdifulle og sårbare naturtyper og myrer med viktige spillplasser for storfugl i stor grad unngås, mener departementet.

Departementet har kommet til at fordelene ved utbyggingen «klart overstiger mulige skader og ulemper ved prosjektet.» Grunnlaget for å gi konsesjon er derfor tilstede, skriver departementet.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?