Eiffeltårnet i Paris.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Av Natalie Sauer og Karl Mathiesen (CHN)

Den franske regjeringen har lagt fram et lovforslag som forplikter landet til å bli karbonnøytralt innen 2050.

Endringene gir atomkraft en større rolle, og de konkrete utslippsmålene for midten av århundret reduseres. Det skaper bekymring i miljøkretser.

Finanskomitéen, sosialkomitéen og miljøkomitéen i landet fikk oversendt lovutkastet 7. februar. En kopi av dokumentet er offentliggjort av miljøavisen Reporterre.

Dersom lovutkastet blir vedtatt, kan dette bli konsekvensene for Frankrike:

  • 2050-målet om å redusere klimagassutslippene til en fjerdedel av 1990-nivåene frafalles. I stedet blir målet karbonnøytralitet innen 2050.
  • Et mål om redusere atomandelen i energimarkedet fra 75 % i dag til 50 % innen 2025, utsettes til 2035.
  • En forpliktelse til å redusere det nasjonale energiforbruket med 20 % innen 2030, omgjøres til 17 %. Det endelige målet om å halvere energiforbruket innen 2050 opprettholdes.
  • Et mål om å redusere fossilandelen i energimiksen med 30 % innen 2030 økes til 40 %.

Lovutkastet, som kan komme til å undergå endringer, skal videre opp i det politiske systemet i mars, og skal tas opp i parlamentet i april.

Laurence Tubiana, som er CEO i Den Europeiske Klimastiftelsen, har på twitter skrevet at hun er «glad for at målet om karbonnøytralitet i 2050 er nedfelt i lovutkastet», men at politikken som skal føre til at målet nås, er udefinert.

EU-kommisjonen legger opp kursen mot netto nullutslipp i 2050

– Karbonnøytralitet, som også er en del av Parisavtalen, er et ambisiøst mål og at det implementeres i lovs form er et sterkt signal, uttaler Nicolas Berghmans, en forsker ved den franske tenketanken IDDRI, til Climate Home News.

Han sa at karbonnøytralitet innebærer at utslipp som er uunngåelige, særlig fra landbruk og visse industrisektorer, i sin helhet må inndekkes ved hjelp av karbonsluk.

Men han sa også at tilgangen til naturlige karbonbindende omgivelser, som for eksempel skog, er begrenset og at karbonfangstteknologien ikke er moden.
– Prinsippet med karbonnøytralitet innebærer derfor framfor alt en drastisk reduksjon i våre klimagassutslipp, sa Berghmans.
Årsaken til at målene for reduksjon i energiforbruket er i litt tilbakegang, tilla han landets forsinkede gjennomføring av en ambisiøs omforming av mobilitetssektoren og byggesektoren især.
– Vi er sjokkerte. Vi ser at det ikke skjer noen progresjon innen rehabilitering av boliger, sa Anne Bringaut, en talsperson for Network for energy transition, til Franceinfo denne uken. – Tilbakegangen viser at kompromissene ikke er i tråd med økologi, eller reduksjonen av strømregninger for husholdningene, sa hun.

Målet om karbonnøytralitet i 2050 ville sette Frankrike på linje med en av flere muligheter fremmet av Europakommisjonen, for EUs langsiktige mål. Både Costa Rica og New Zealand har satt seg liknende mål, mens Storbritannia vurderer innføring av en lov.

I fjor gjorde FN-forskere det klart at dersom 1,5-graders målet fra Parisavtalen skal nås, må de globale utslippene være null i 2050. Når man tar Frankrikes høye utviklingsnivå i betraktning, vil det å bare være på linje med et slikt mål trolig bli sett på som en underoppfyllelse.

Noen grupperinger har kritisert bruken av begrepet karbonnøytralitet for å være for vagt, sammenliknet med konkrete kutt. Yves Maringnac, som er leder for organisasjonen World Information Service on Energy, har på twitter sagt at fraværet av konkrete mål for utslippskutt lar døra stå åpen for mindre reduksjoner og mer «kompensasjon». Han sier at en lov både må inneholde harde utslippsmål såvel som et nøytralt mål.

Russlands ratifisering av Parisavtalen er til vurdering

François De Rugy, som er minister for økologisk omforming i Frankrike, sa at det nye målet er langt mer ambisiøst enn det opprinnelige målet om 75 % reduksjon. Han sa at den nye loven vil føre til kutt med 87,5 %.

Ifølge lovforslaget skal det også opprettes et uavhengig organ for klimapolitikk, der noen av de fremste hjernene på global oppvarming skal være representert, inkludert Tubiana. Hun sa at organet skal sikre at man oppnår målet om karbonnøytralitet uten at kvoter tas i bruk, og med kun begrenset bruk av teknologi for karbonfangst og lagring.


Denne artikkelen ble først publisert på Climate Home News.

- Annonse -