Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Foto: Venstre / Flickr.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

FNs miljøprogram lanserer den sjette globale miljøstaturapporten, GEO-6, i Nairobi i dag, under FNs miljøforsamling.

GEO-6 er den mest omfattende rapporten siden 2012 som tar for seg hele klodens miljøtilstand under ett, skriver Klima- og miljødepartementet på sine nettsider.

FNs miljøprogram har publisert disse rapportene med fast intervall siden 1992. Rapporten har tre deler: status og trender, en vurdering av effektiviteten av tiltak og virkemidler i miljøpolitikken, og framskrivninger. Rapporten ser også på en rekke megatrender som befolkningsvekst, urbanisering, økonomisk og teknologisk utvikling samt klimaendringer. Rapporten tar for seg miljøområdene luft, biologisk mangfold, hav og kyst, land og jordsmonn, og ferskvann.

– Det trengs et krafttak for å snu utviklingen

I år inneholder rapporten for første gang en analyse av tiltak og virkemidler i miljøpolitikken.

– Rapporten viser at natur fortsatt ødelegges i et katastrofalt omfang. Samtidig har global oppvarming store negative konsekvenser for natur og mennesker. Det trengs et krafttak for å snu utviklingen. Det er avgjørende at verden tar ansvar nå. Vi må alle handle, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.


«Rapporten viser tydelig at miljøtilstanden er nedadgående og at irreversibel skade er gjort på alle miljøområdene rapporten vurderer. Det haster å snu utviklingen og enda større innsats må til hvis vi skal klare å snu disse trendene og nå våre globale bærekraftsmål.»

Klima og miljødepartementet om FNs nye miljørapport.


Ifølge KLD dokumenterer rapporten omfattende tap og ødeleggelse av leveområder for planter og dyr. Klimaendringer, fremmede arter og forurensning bidrar til masseutryddelse av arter og natur som vi mennesker er helt avhengige av. Antibiotika-resistente infeksjoner antas å bli en hovedårsak til for tidlig død mot år 2050.

– Rapporten viser at det globalt ikke finnes noen helhetlig og effektiv måte å løse problemene med marin forsøpling og mikroplast på. Vi trenger en global avtale. Derfor tar jeg initiativ til et FN-vedtak om at vi må gå videre med å styrke det globale rammeverket for å bekjempe plastforsøplingen, sier Elvestuen.

«Dagens produksjon og forbruk er ikke bærekraftig»

Dårlig avfallshåndtering pekes på som en økende utfordring i flere regioner. Rapporten viser til matsvinn, marin forsøpling, ulovlig handel med avfall og avfallskriminalitet som andre viktige problemer.

Et annet stort globalt problem er miljøkriminalitet. Her etterlyses det en mer koordinert og samstemt tilnærming for å hindre ulovligheter som går ut over det biologiske mangfoldet.

Dagens produksjon og forbruk er ikke bærekraftig, slår rapporten fast, noe som vil forsterkes ytterligere med befolkningsvekst.

«For mye bruk av ressurser er et stort og økende problem som påvirker alle miljøområder og forringer miljøet raskere enn noen gang tidligere. Mer landjord brukes til forskjellige former for menneskelig aktivitet. Alt dette har alvorlige konsekvenser og da særlig for fattige», heter det.

Les hele saken på KLDs hjemmesider.


 

- Annonse -