Nancy Strand, adm. dir. i Avfall Norge, og Thomas Breen, direktør i Norsk Vann.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

(KRONIKK) Av Thomas Breen, direktør Norsk Vann, og Nancy Strand, adm. dir., Avfall Norge

Norge har satt seg som mål å kutte utslippene med 40 % og være klimanøytralt innen 2030. Vi har også lovfestet mål om å være et lavutslippssamfunn i 2050. Samtidig har Norge behov for økt verdiskaping og nye arbeidsplasser utenfor oljesektoren for å opprettholde velferdssamfunnet slik vi kjenner det. Ressursene i det biologiske avfallet vårt kan være en viktig brikke i dette arbeidet. Vi er derfor glade for at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett sier at de både vil komme med en handlingsplan for biogass og vurderer et omsetningskrav for biogass i skipsfarten.

Budskapet vårt nå er at begge deler haster! 

Biogass produseres av matavfall, slam, organisk avfall fra industrien og husdyrgjødsel, og beregninger viser at mengden biogass produsert i Norge kan 10-dobles. Siden de biologiske avfallsressursene oppstår der folk bor og jobber, kan økt biogassproduksjon gi økt verdiskaping og nye arbeidsplasser også utenfor de største byene våre. Å utnytte bioavfall til biogjødsel erstatter fossil kunstgjødsel og er sirkulær økonomi i praksis. Å utnytte biogassen til drivstoff er god klimapolitikk fordi det kutter utslipp i mange sektorer, både avfallssektoren, transportsektoren og i landbruk og havbruk. Mens biogass vil erstatte bensin og diesel i veitrafikken, vil den erstatte råolje i skipsfarten, så her er klimaeffekten høyest. 

Et omsetningskrav for biogass i skipsfart er også en provenynøytral, langsiktig og skalerbar løsning. En oppskalering av produksjons- og oppgraderingskapasiteten samt infrastruktur for transport av gassen vil kreve investeringer. Et omsetningskrav vil derfor kreve at regjeringen også følger opp med investeringsmidler og nye målrettede støtteordninger også for infrastruktur, men det vil også gi forutsigbarhet for private investeringer i sektoren. Vi oppfordrer derfor regjeringen til å gå fra ord til handling og vedta et omsetningskrav snarest mulig, slik at statsbudsjettet for 2021 kan innrettes mot å realisere både klimakutt og økt verdiskaping.

Vi ønsker også at handlingsplanen for biogass ferdigstilles fortest mulig, slik at bransjen får den forutsigbarheten som trengs for å gjøre prioriteringer og investeringer. 

 På vegne av utålmodige medlemmer!


 

- Annonse -