Foto: Nye Veier.

Veibygging gir store klimagassutslipp, og drifting av veiene når de er ferdige, gir også utslipp.

Det statseide utbyggingsselskapet Nye Veier samarbeider med miljøorganisasjonen Zero om å finne tiltak som kan redusere utslippene fra slik virksomhet. Selskapet har ansvar for å bygge ut E 39 mellom Kristiansand og ÅlgårdE 18 og E 6 i Trøndelag og Mjøsregionen.

Ifølge Statens Vegvesen kommer rundt en tredjedel av klimagassutslippene på et typisk anleggsprosjekt fra bruk av diesel i anleggsmaskiner og transport av materialer og masser. Om lag to tredeler av utslippene kommer fra produksjon av materialene som benyttes, som for eksempel betong, stål og asfalt.

Målsettingen til Nye Veier er – innen 2030 – å kutte utslipp fra bygging av vei med 40 %, og fra drift av vei med 75 %.

Statens Vegvesen har også et kuttmål 40 % på anlegg, men har bare 50 % kutt som målsetting på driftsdelen, innen samme tidsrom.

Utfordrer aktørene

Zero og Nye Veier har utarbeidet en sjekkliste som skal gi inspirasjon til konkrete tiltak for utslippskutt i anleggsprosjekter.

De ulike aktørene i prosjektene blir utfordret på denne måten:

  • Byggherrene: Still krav til utslippsreduksjon i kontraktene.
  • Entreprenørene: Det vil lønne seg å være først ute med innovasjon som reduserer utslipp av klimagasser.
  • Materialleverandører: Lave utslipp av klimagasser fra produksjon av materialer gir fortrinn i konkurransene.
  • Rådgiverne: Viktige valg for reduksjon av klimagasser gjøres i den tidlige planleggingen.
  • Planmyndighetene: Reguleringsplanene bestemmer hva som faktisk byggesDet er disse planene som konkretiserer tiltakene for å redusere klimagassutslipp 
Anette Aanesland er administrerende direktør i Nye Veier. Foto: Nye Veier.

Nye Veier har mål om å redusere klimagassutslipp med 40 prosent fra bygging av vei,og 75 prosent fra drift av veiene, innen 2030. Dette skal bidra til å drive norsk anleggssektor i grønnere retning. Listen fra Zero og Nye Veier kan inspirere alle viktige ledd i planlegging og bygging til å redusere utslippene av klimagasser, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier. 

– Nye krav kan skape et marked for grønn, norsk industri

Ingvild Kilen Rørholt i Zero sier i pressemeldingen som er sluppet, at anleggsektoren er avgjørende for at Norge skal nå målene fra Parisavtalen.  

– Vi håper at denne lista kan gi forutsigbarhet til de som vil investere i klimavennlige løsninger. Bransjen kan da kutte egne utslipp, og i tillegg kan et krav om klimavennlige materialer være med på å skape et marked i Norge for grønn industri, sier Kilen Rørholt. 

Zero og Nye Veier peker på Klimakur 2030 og andre rapporter som viser at det er muligheter for å redusere utslipp fra anleggssektoren. 

Listen som er utarbeidet presenterer flere klimatiltak som er mulige å gjennomføre allerede i dag, og peker også på tiltak som kan bli aktuelle i årene som kommer, heter det.

Nye Veier sier at de i økende grad vil stille klimakrav i sine kontrakter.


 

- Annonse -