– Jeg forutsetter at pilotbyer som tar del i ordningen, tar hensyn til sine innbyggere og til næringslivets behov, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø.

– Flere byer, særlig Oslo og Bergen, ønsker nullutslippssoner. Regjeringen følger opp Klimaplanen og vil legge til rette for utprøving av dette i form av pilotprosjekter. Nullutslippssoner vil kunne bidra til raskere innfasing av nullutslippskjøretøy, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet ber nå Statens vegvesen vurdere hvordan pilotprosjekter med nullutslippssoner kan gjennomføres i Oslo og Bergen og eventuelt i andre byer.

Departementet ber også Statens vegvesen om å se nærmere på lemping av vilkårene for opprettelse av gebyrbaserte lavutslippssoner, slik at disse også kan opprettes av klimahensyn. Dette er i tråd med Klimaplanen og Nasjonal transportplan 2022–2033. Statens vegvesen skal se på både rettslige, tekniske og praktiske problemstillinger.

– En forbudsbasert nullutslippssone er et svært inngripende tiltak. Jeg vil likevel legge til rette for at et fåtall av byer som ønsker det, kan få prøve ut dette, i form av pilotprosjekt. Samtidig som kollektivtilbudet rustes opp, er det også viktig med virkemidler for innfasing av kjøretøy med nullutslipp. Utviklingen av elektriske varebiler og tyngre kjøretøyer på biogass skjer også heldigvis raskt. Jeg forutsetter at pilotbyer som tar del i ordningen, tar hensyn til sine innbyggere og til næringslivets behov, sier Hareide.

I brevet til Statens vegvesen heter det at flere byer ønsker å opprette nullutslippssoner for å redusere utslippene av klimagasser, særlig har Oslo og Bergen etterspurt dette. Regjeringen vil se nærmere på å bruke bestemmelsen i vegtrafikkloven § 7 til å opprette nullutslippssoner av hensyn til klima, i første omgang i form av et pilotprosjekt i noen få byer, og hvor hovedveinettet og riksveier ikke omfattes.

Både i Oslo og Bergen er det gjort vedtak om nullutslippssone som en del av byenes klimastrategier. Også Trondheim og Stavanger kommune ønsker å utrede bruk av nullutslippssoner.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at de som blir berørte av nullutslippssoner får nødvendig tid til å omstille seg før ny regulering trer i kraft, og at det må være god tilgang til aktuelle nullutslippskjøretøy, går det fram av oppdraget til Statens vegvesen.


- Annonse -
Vil du annonsere her?