Norsk Friluftsliv mener mange kommuner er for slepphendte med å gi dispensasjoner fra byggeforbudet i strandsonen. Foto: Lars Verket

Norsk Friluftsliv, fellesorganisasjon for 18 store friluftslivsorganisasjoner, mener utspillet fra kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik er svært bekymringsfullt.

Reaksjonen kommer etter at Gjelsvik (Sp) på onsdag uttalte i Klassekampen at dagens reguleringer begrunnet i vern av natur gir kommunene for lite handlingsrom i utbyggingssaker. Gjelsvik ønsker et mer differensiert strandsonevern, der kommunene i større grad kan bestemme selv ut ifra lokale behov.

– Strandsonen er et av kommunens mest attraktive friluftslivsarealer, og betyr mye for folks trivsel og helse. Det er viktig at den er tilgjengelig for folk flest, ikke kun for noen få. Dette er også et uttalt nasjonalt mål, og er grunnen til at vi helt siden 1950-tallet har hatt det generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, i en pressemelding.

– Bygges stadig ned

Norsk Friluftsliv påpeker at til tross for det generelle forbudet mot utbygging i strandsonen bygges området stadig ned, og viser til at over en tredjedel nå er bygget ut.

– I fjor kom en endring i regelverket som skal gjøre det lettere å bygge ut i områder med lite utbyggingspress og mye tilgjengelig strandsone, så dagens regelverk ivaretar allerede den muligheten til lokal differensiering Gjelsvik etterlyser, sier Bente Lier.

– Men problemet er at alt for mange kommuner i dag gir dispensasjoner til å bygge i strandsonen på feil grunnlag, der hensyn til natur og friluftsliv ikke blir ivaretatt, fortsetter hun.

Mangelfulle dispensasjonsvedtak

Hun viser til en kartlegging fra Sivilombudsmannen, som viste at hele 85 prosent av dispensasjonssøknadene var innvilget, og at flertallet av vedtakene var mangelfulle, eller begrunnet med ulovlige hensyn eller hensyn som skal tillegges liten vekt.

Ting tyder på at Senterpartiet ikke har folket i ryggen i denne saken. En Ipsos-undersøkelse gjennomført i fjor sommer viste at kun 7 prosent av befolkningen mener det bør tillates mer bygging i strandsonen enn det gjøres i dag. Flertallet mener slik bygging bør reduseres eller stoppes helt.

Norsk Friluftsliv etterlyser større politisk vilje til å håndheve det generelle byggeforbudet. At kommunal- og distriksministeren ønsker at statsforvalteren i mindre grad enn i dag skal involveres i prosessene, gjør dem derfor bekymret.

– Statsforvalteren har en viktig rolle som vokter av det nasjonale regelverket som skal verne strandsonen. Svekkes deres rolle, slik Gjelsvik etterlyser, settes strandsonen i ytterligere fare, sier generalsekretæren i Norsk Friluftsliv i pressemeldingen.

Norsk Friluftsliv representerer over 950 000 medlemskap fra over 5000 lokale lag og foreninger.

- Annonse -