Illustrasjonsfoto / montasje: Naturpress.

1. september 1982 ble etaten Fylkesmannens miljøvernavdeling etablert.

Alle Norges fylker fikk fra denne datoen en egen avdeling som skulle påse at regjeringens miljøpolitikk ble etterlevd utover det ganske land.

Fylkesmannen – eller i dag Statsforvalteren – er etaten som representerer staten i fylkene.

For miljøorganisasjonene har Fylkesmannens miljøvernavdeling siden oppstarten vært både en klageinstans og en institusjon der det var mulig å hente støtte for sitt syn i aktuelle saker, ut fra gjeldende lover og regler. Lokale utbyggingsinteresser har på sin side måttet forholde seg til begrensningene pålagt av miljøvernavdelingene i de ulike fylkene.

Blant de overordnede oppgavene til etaten har vært rettledning, tilsyn og formidling av den statlige miljøpolitikken innen forurensing og naturmangfold. Statsforvalteren er også forvaltningmyndighet for flere naturreservat, og forvalter dessuten mange tilskuddssordninger og kartlegger naturtyper, samt koordinerer tiltak mot fremmede arter.

Forvaltning av laks, sjøørret, rovvilt og villrein er også en del av etatens ansvar, det samme gjelder vannforvaltning og klimaomstilling.

Knyttet til 2030-agendaen for FNs bærekraftsmål har Statsforvalteren i dag ansvaret for oppfølging på sine fagområder, og skal formidle «relevant kunnskap til andre aktører i regionen», som Statsforvalteren i Vestland beskriver det.


- Annonse -
Vil du annonsere her?