Tegneserieskaper Jenny Jordahl har skapt det visuelle uttrykket

Med tegneserier i storformat skal ungdomsorganisasjonen Spire markere kvinnedagen foran Stortinget.


Spire setter fokus på miljø, matsikkerhet, internasjonal handel og bærekrafig byutvikling, og er en avlegger av Utviklingsfondet.

Tegneserieskaper Jenny Jordahl og fotograf Julie Lunde Lillesæter har skapt de tre seriestripene som har stått på Youngstorget siden 1. mars, og de store monterne kombinerer foto og illustrasjoner.

Dette er hva Spire skriver i sin presentasjon av kampanjen:

– Klimaendringene er urettferdige. Selv om tørke, flom og ekstremvær rammer hele jorden, er det de med færrest ressurser som rammes hardest. Klimaendringene har også en kjønnsdimensjon. Flertallet av verdens fattige er kvinner, og kvinner glemmes ofte i klimatiltak. Vi kan derfor ikke lenger arbeide med klima uten å også arbeide med likestilling – og vice versa.

 – Globalt spiller kjønnsroller mellom kvinner og menn en nøkkelrolle for kontroll over, tilgang til, og bruk av ressurser. Klimaendringene har størst konsekvenser for de som er direkte avhengig av naturressurser for sin overlevelse, og de som har minst ressurser til å tilpasse seg. Kvinner er overrepresentert blant verdens småbønder og verdens fattige, og blir dermed spesielt utsatt når regnet uteblir eller flommen kommer.

– Fra offer til aktør

Over hele verden er kvinner viktige aktører i tiltak, tilpasning og skadebegrensing knyttet til klimaendringer. Inkludering av kvinner som aktører i klimapolitikk og klimatiltak har fått positive ringvirkninger lokalt og globalt, både med tanke på klima og i arbeidet for likestilling. FN anslår at dersom kvinner hadde hatt tilgang til de samme ressursene knyttet til land, teknologi, finansielle tjenester, utdanning og markeder som menn, så ville antall sultne mennesker i verden blitt redusert med 100-150 millioner.

Julie Rødje er kampanjeansvarlig i Spire (Foto: Spire)

«Norges rolle – indirekte diskriminerende og sexistisk»

Norsk klimabistand og klimapolitikk er med få unntak  kjønnsnøytral, og dette er ikke bare positivt, mener organisasjonen.

«Mangelen på konkrete tiltak rettet mot kvinner eller småskalajordbruk og mot uformelle sektorer og yrkesgrupper der kvinner er overrepresentert gjør at kvinnene rammes dobbelt.  I første omgang rammes kvinner direkte av klimaendringene fordi det ofte er de som har det reelle daglige ansvaret for at det kommer mat på bordet, og i andre omgang blir det ikke tilført midler for klimatilpasning, krisehåndtering og andre klimatiltak til de samfunnsområdene der de har reell makt», står det å lese i Spires forhåndsmelding.

Organisasjonen hevder at Norges uforholdsmessig store klimautslipp globalt, gjennom fossil eksport, bygger opp under de bestående patriarkalske maktstrukturene.

– Det er [-] vår plikt å bidra til at fattigere land kan takle klimaendringene på en måte som ikke forsterker eksisterende ulikheter, samtidig som vi trapper opp innsatsen med å redusere norske klimagassutslipp på vår hjemmebane, sier Spire, og avslutter med følgende krav før Kvinnedagen 8. mars:

  • Norge må i større grad sette fokus vurdere hvordan klimautslipp og klimatiltak kan påvirke ulike grupper mennesker, både etter kjønn, sosio-økonomisk status, etnisitet og seksuell legning, blant annet for å unngå å forsterke eksisterende sosiale ulikheter og kjønnsstereotypier.
  • Norge må trappe opp arbeidet med å redusere egne utslipp. Oljeutvinningen må utfases mye raskere enn planlagt, og utslipp fra andre viktige sektorer som transport, bygg og anlegg, energi og jordbruk må begrenses.
  • Norge må være en forkjemper i internasjonale fora for kvinners rett til å eie og arve land, for kvinners tilgang til kreditt og finansielle tjenester, for å styrke kvinners politiske deltakelse, og forbedre sosiale beskyttelsessystemer.
  • Norge må sørge for at klima og miljø er en sentral og integrert del av all bistandspolitikk, og for at lokal forankring, likestilling og styrking av kvinners stilling er ledende prinsipper i alle mekanismer innen klimafinansiering.

 


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?