Bård Vegar Solhjell (Foto: Wikimedia Commons)
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Den nye generalsekretæren i WWF Verdens naturfond i Norge roper et kraftig varsku om tilstanden for verdens hav, og mener Norge bør ta et nytt grep.


Solhjell formidler organisasjonen sine forslag på WWFs hjemmesider, ett av dem er at Norge tar initiativet til et globalt havfond.

– Livet i verdens hav er utsatt for en alvorlig krise. Skal vi løse utfordringene med klimakonsekvenser, forsøpling og tap av arter og leveområder, må vi handle nå, sier generalsekretær Bård Vegar Solhjell.

Regjeringen starter 2019-prioriteringene på Hurdal-møtet

WWF retter sitt utspill til regjeringen i forkant av regjeringsmøtet som holdes på Hurdal i dag, der prioriteringene for statsbudsjettet 2019 skal legges. Miljøorganisasjonen har utarbeidet 11 forslag til økte inntekter og 35 forslag til økte utgifter som den mener må prioriteres for å redde verdifull natur og vårt felles livsgrunnlag.

De tre hovedkravene fra WWF til regjeringen er:

  • Øke bevilgningene til skogvernet
  • En bedre rovdyrforvaltning
  • Norge bør ta ledelsen i en internasjonal dugnad for å nå FNs bærekraftmål

Sentralt og konkret i WWFs forslagspakke er forslaget om en global redningspakke for verdens hav.

– Livet i havet er utsatt for et enormt press fra temperaturendring og havforsuring som følge av klimagassutslipp, forsøpling, overfiske og tap av viktige leveområder. Det er et enormt, internasjonalt behov for at vi får løst disse utfordringene, og med våre ressurser og kunnskaper som havnasjon står Norge i en særstilling for å ta globalt lederskap. Vi kan ikke leve med at det i 2050 vil være mer søppel enn fisk i havet, vi kan heller ikke leve med at store områder legges øde på grunn av oksygenmangel, eller at arter forsvinner, sier Solhjell.

– Målene er der, finansieringen mangler

Verden har fra før nedfelt et langsiktig mål om løse utfordringene for havet gjennom FNs bærekraftmål 14, men finansieringen mangler påpeker han.

Dette er bakgrunnen for at WWF ber regjeringen ta initiativ til et globalt havfond og i en oppstartfase bruke 200 millioner kroner til dette på neste års budsjett, en post som bør følges opp av en opptrapping.

– Oppmerksomheten om krisen for verdenshavene øker, men den globale innsatsen for å løse utfordringene er foreløpig preget av enkeltinitiativ som samlet ikke gjør et stort nok bidrag, og det mangler en global finansieringsmekanisme som alle land kan bidra til, sier Solhjell.

WWF ber også om at regjeringen dobler den internasjonale innsatsen mot marin forsøpling til 300 millioner kroner i 2019.


-Annonse-

 

 

 

 

 

 

 

- Annonse -