- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Totalkarakteren på naturvernpolitikken i rapporten må sies å være dårlig, men nå har Klima- og miljødepartementet svart på kritikken.

Les artikkel om rapporten her.

I et langt innlegg på departementets nettsider imøtegås rapporten:

«Rapporten gir ikke et riktig bilde av resultatene av miljøpolitikken som gjennomføres. Situasjonen for norsk naturmangfold er på mange områder langt mer positiv enn det som kommer fram i rapporten», skriver klima- og miljødepartementet i innledningen.

Lister opp tiltak

Departementet viser til at det er lagt fram en ny stortingsmelding for naturmangfold, den første på 14 år. Resten av tilsvaret er en opplisting av tiltak og gjennomføringer som regjeringen står bak i denne perioden. Blant disse er:

  • Regjeringen har sammen med Venstre og Krf på fire år bevilget 1489 millioner kroner til skogvern. Det er ifølge departementet mer enn forrige regjering bevilget i løpet av åtte år.
  • Regjeringen bevilget i 2017 26,6 millioner kroner til restaurering av myr og annen våtmark som klima- og naturmangfoldtiltak. Til sammen har regjeringen bevilget 42,6 millioner kroner til denne restaureringen.
  • Regjeringen har opprettet to nye nasjonalparker – Raet og Jomfruland i desember 2016, og disse ble formelt åpnet i august 2017. Nasjonalparkene ligger på kysten og dekker naturområder som har vært underrepresentert i eksisterende nasjonalparkplaner.
  • Regjeringen har lagt fram forslag til vedtak i FNs miljøforsamling og finansiere FNs miljøprograms oppfølging av disse. Etter forslag fra Norge ble over 170 land i FNs miljøforsamling i 2016 enige om å gjennomgå internasjonalt regelverk og avtaler for å identifisere mangler og nødvendige grep, herunder om det er behov for en ny, egen juridisk bindende avtale. Regjeringen sier de vil følge opp dette studiet med forslag til vedtak på FNs tredje miljøforsamling i Nairobi desember 2017 om veien videre.
  • Det har blitt opprettet 249 naturreservater siden 2013 (inkludert frivillig skogvern)
  • Regjeringen har avslått utbygging av Øystesevassdraget av hensyn til natur, landskap, friluftsinteresser og biologisk mangfold.

Fastholder kritikken

Generalsekretær i WWF, Nina Jensen, fastholder kritikken fra rapporten. Hun mener at regjeringens tilsvar ikke endrer noe på konklusjonene fra rapporten de har lagt fram; at det har foregått en systematisk og dramatisk nedbygging av norsk natur i denne regjeringsperioden.

Nina Jensen, generalsekretær i WWF Norge.

– Nesten samtlige av de positive tiltakene regjeringen lister opp er allerede dekket i vår rapport. Det er skremmende at regjeringen ikke ser, eller ikke vil forstå, at alle de negative beslutningene de har fattet har store konsekvenser for norsk natur. Skrytelisten som regjeringen la fram i går er ensidig, den viser et knippe av positive eksempler og tar ikke inn over seg at tilstanden til norsk natur har blitt verre i løpet av regjeringsperioden, sier Jensen i en e-post til Naturpress.

– Men har dere lagt mest vekt på det negative og minst på det positive i regjeringens arbeid?

– Vi har så langt det lar seg gjøre gjort en helhetlig gjennomgang av regjeringens naturpolitikk. Rapporten vår inneholder også 17 eksempler på positive tiltak. De tiltakene veier dessverre ikke opp for den systematiske svekkelsen av naturforvaltningen som den nåværende regjeringen har gjennomført. Rapporten vår tegner, i motsetning til regjeringens tilsvar, et helhetlig bilde av den naturpolitikken som har blitt ført og dette bildet er veldig bekymringsfullt.

Var den forrige regjeringen bedre?

Ettersom det ikke ble gjort en tilsvarende vurdering av den forrige regjeringens innsats på dette området for 4 år siden, ønsker ikke Jensen å gi en fullstendig sammenligning.

– Vi kommer imidlertid til å teste fremtidige regjeringer på det samme. En kraftig forbedring fra dagens politikk er nødvendig, og vi håper kursen legges om, uansett hvem det er som danner regjering etter valget, sier Nina Jensen.

Hun mener at mange av eksemplene i rapporten peker på en forverring i naturpolitikken, og fratar ikke den rødgrønne regjeringen helt for ansvar.

– Det har vært en systematisk svekking av et naturforvaltningssystem bygget opp av flere regjeringer over lengre tid og som også den rødgrønne regjeringen bidro til å bygge opp. Rapporten vår dokumenterer at den nåværende regjeringen har svekket lovverk som var laget for å beskytte natur mot skadelige inngrep, svekket forvaltningen som skulle følge opp lovverket og ignorert faglige råd i saker med store konsekvenser for norsk natur. For eksempel har den blå-blå regjeringen satt rekord i å overkjøre miljøråd i oljesaker og utlyst rekordmange nye blokker i Barentshavet, sier Nina Jensen.


Hovedfoto: Fra rapportens forside

- Annonse -