Foto: Anpalacios/ Flickr
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Bergen kommune har siden 2009 hatt prosjektet Renere Havn Bergen løpende, og mandag 17. september var første del av tre ferdig – ryddingen av Puddefjorden.

Utgangspunktet har vært at store deler av sjøbunnen utenfor Bergen er sterkt forurenset av tungmetaller og organiske miljøgifter, særlig PCB og kvikksølv.

Prosjektet Renere Puddefjord har vært et samarbeid mellom Bergen kommune, Bergen og Omland havnevesen, Forsvarsbygg, private eiendomshavere og Miljødirektoratet.

Det samlede prosjektområdet i Puddefjorden er på 500.000 m², inkl. Forsvarsbygg og private eiendomshavere sine områder, opplyser det rådgivende selskapet COWI, som har deltatt i arbeidet for Bergen kommune. De to andre delene av av det tredelte prosjektet er Vågen og Store Lungegårdsvann.

I Puddefjorden har den sterkt forurensede sjøbunnen blitt tildekket av masser fra tunnellarbeidene i den nye Ulriken tunnel fra Arna til Fløen. Blant kildene til forurensingene regnes inn blant annet kvikksølv fra gamle tannlegekontor, rester fra skipsverft, og husmaling med PCB som flasser av.

LES OGSÅ: Kvikksølvinnholdet i Oslo-torsken øker – kan noe av årsaken være prosjekt «Ren Oslofjord»? 

– Løsninger som varer i 100 år

Bjørn Christian Kvisvik, miljøkoordinator for Renere Havn Bergen fra COWI, forklarer hvordan arbeidsoppgavene har blitt løst.

– Det vi gjør er at vi først fjerner søppel og skrot. Deretter føres et halvmeter tykt lag med masser av grovere stein og finkornet materiale ned, som silt og sand. Massene legger seg da som et lokk og isolerer forurensingen fra omgivelsene. Tildekkingen har tre funksjoner – det hindrer forurenset sjøbunn i å bli virvlet opp og spredt i miljøet, det hindrer at gravende dyr kommer ned i de forurensede massene og tar opp giften slik at det spres videre i næringskjeden, og det hindrer at vann som har tatt til seg vannløselige miljøgifter sprer seg. Modellering viser at disse løsningene vil vare i over 100 år, sier Kvisvik.

Puddefjorden i Bergen: Kartet viser forurensingen før og etter opprydding.

Arbeidet ser ut til å ha hatt effekt. Oppryddingen i Puddefjorden har ført til at mengden kvikksølv i sedimentene er redusert (se kart). Et overvåkingsprogram som skal måle tiltakenes langtidseffekt på miljøet i fjorden, blir nå satt i gang.

Både fisk, krabber og hummer har funnet seg godt til rette på sin nye grunn, blir det meldt.

På UNESCOs verdensarvliste: Bryggen

– TBM-masser har aldri blitt brukt til dette formålet tidligere. Denne typen masse er vanskelige å benytte i tradisjonell byggevirksomhet på grunn av høyt innhold av silt, men den er god til å isolere forurensning. COWI vurderte også TBM-masser som gode til å motstå erosjon fra båttrafikk og naturlige strøm i sjøen, og gjorde sammen med NGI/DNV GL vurdering av erosjonssikring av tildekkingen i prosjekteringen, forteller Kvisvik.

Bryggen langs Vågen er på UNESCOs verdensarvliste, og sjøbunnen er vernet av kulturminneloven, noe som gjør opprydding i denne delen av havnen særlig utfordrende, ifølge COWI. Andre metoder og tildekkingsmaterialer vil muligens bli vurdert, når disse arbeidene skal starte opp.


 

- Annonse -