Deler av Østmarka i Oslo kan bli ny nasjonalpark

Verneverdiene i Østmarka er vurdert av Miljødirektoratet. Et område på 50-70 km2 kan ut fra gitte forutsetninger fylle kravene til å bli nasjonalpark, er konklusjonen.

1582
Deler av Østmarka kan bli ny nasjonalpark. Her er Nøklevann sett fra Sarabråten. Foto: Kjetil Ree / Wikimedia Commons.

Ivar Myklebust, avdelingsdirektør i direktoratet, forklarer begrunnelsen i korthet slik, i en post på MDs hjemmesider:

– I Østmarka finner vi relativt mye gammel skog, som kombinert med et kupert terreng gir et variert skoglandskap som bidrar til et rikt naturmangfold. Her finner vi blant annet leveområder for en rekke rødlistede insekter knyttet til død ved.

Det er Klima- og miljødepartementet som har bedt Miljødirektoratet om en vurdering av grunnlaget for å starte en verneplanprosess med sikte på å opprette en nasjonalpark i Østmarka. Deretter har Fylkesmannen i Oslo og Akershus fått oppdraget fra Miljødirektoratet med å innhente og sammenfatte et kunnskapsgrunnlag. Fylkesmannen har i denne sammenheng vurdert alt areal innenfor markalovens virkeområde i Østmarka.

Annonse

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) er begeistret for muligheten til en ny nasjonalpark i Oslos østmark.

– Endelig kan vi få nasjonalpark nær Oslo. Jeg foreslo i sin tid at det burde etableres en nasjonalpark i Østmarka. Nå vil jeg gå videre med dette arbeidet med bakgrunn i Miljødirektoratets anbefaling. Østmarka har store naturverdier. Vi er nå et skritt nærmere en nasjonalpark, sier Elvestuen.

På størrelse med Nesodden kommune

Klima- og miljødepartementet skal ta stilling til den videre prosessen. Opprettelse av en nasjonalpark i Østmarka vil innebære en verneprosess med involvering av berørte interesser før et vernevedtak eventuelt fattes av Kongen i statsråd, melder KLD.

Hovedkonklusjonene til Miljødirektoratet etter vurderingen av området er slik:

  • Et område på 50-70 km2 av Østmarka kan fylle kravene til vern som nasjonalpark. Til sammenlikning er størrelsen på Nesodden kommune sør for Oslo, 61 km2.
  • De øvrige områdene som er vurdert i Fylkesmannens rapport har for stor hogstpåvirkning og for store innslag av tyngre tekniske inngrep.
  • En eventuell videre prosess bør baseres på omgjøring av dagens naturreservater til nasjonalpark, vern av offentlig eid grunn og eventuelt frivillig skogvern.

– Betydelige inngrep

Naturmangfoldloven sier at en nasjonalpark må være et større naturområde som inneholder særegne eller representative økosystemer eller landskap og som er uten tyngre naturinngrep.

– De samlede inngrepene i utredingsområdet vurdert av Fylkesmannen må karakteriseres som betydelige. Vi må også se dette i sammenheng med praksis når det gjelder andre nasjonalparker, sier Myklebust.

I området som etter Miljødirektoratets vurdering fyller kravene til nasjonalparker, finnes det også noen tekniske inngrep, som veier og demninger. Tilbakeføring av disse må inngå i videre vurderinger og vil påvirke størrelsen på aktuelt areal, mener direktoratet.

Anbefaler frivilling vern

Miljødepartementet skriver at en nasjonalpark i Østmarka vil innebære vern av skog og åpenbart berøre lokale interesser:

«I regjeringserklæringen er det sagt at «lokal medvirkning og aksept er en forutsetning for opprettelse av nye nasjonalparker, men det åpnes for å ta regionale hensyn (for eksempel i Østmarka)». Erklæringen oppgir et mål om å «verne 10 prosent av skogen gjennom både privat frivillig vern og vern av offentlig eide skogarealer».

Miljødirektoratets anbefaling er at vern av privateid skog i Østmarka skjer gjennom frivillig vern.