Ola Elvestuen (t.v.) og Per Øyvind Langeland.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Partene er enige om behovet for å få ned utslippene fra næringstransporten, men kravet fra næringslivsorganisasjonene om fritak fra CO2-avgiften mot å love utslippskutt, førte til brudd i forhandlingene.

Ifølge KLD var det NHO og de andre organisasjonene som trakk seg fra samtalene, etter at regjeringen nektet å gå med på kravet.

– CO2-avgiften er hovedvirkemiddelet i regjeringens klimapolitikk. Avgiften er i tråd med det grunnleggende prinsippet om at forurenser betaler. Det er derfor ikke aktuelt å redusere denne. Tvert om har regjeringen varslet en opptrapping av CO-avgiften, sier Ola Elvestuen.

Om CO2-fondet sier Elvestuen dette:

– Regjeringens mål er å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Vi er godt i gang når det gjelder norsk privatbilisme, der norsk elbilpolitikk er ledende i verden. Nå må vi få ned utslippene fra næringstransporten. Da kan et CO2-fond være et viktig virkemiddel, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Næringslivsorganisasjonene ville at fondet skal finansieres gjennom at næringen fritas for CO2-avgift mot at de forplikter seg til å kutte i utslippene, ifølge KLD.

Klima- og miljødepartementet melder at regjeringen har satt i gang arbeidet med å sette opp et CO2-fond innenfor rammene av Enova og legger opp til at arbeidet kan starte raskt. Enova har ambisjon om å lansere ordningen før sommeren, heter det.

NHO-direktør Per Øyvind Langeland ser saken annerledes:

– Det er utfordrende å gjennomføre så store klimakutt samtidig som næringslivets konkurransekraft ivaretas. Når Regjeringen nå sier nei til å etablere et CO2-fond etter modell av NOx-fondet, stiller 25 næringsorganisasjoner seg undrende til hvordan regjeringen nå har tenkt å realisere klimamålet.  Et CO2-fond ville bidra med å kutte 25 – 30 prosent av utslippene, ifølge en utredning fra Miljødirektoratet, noe som hadde vært et viktig steg på veien, skriver Langeland på NHOs hjemmesider.

Overskriften er «Næringslivet er forundret over passiv klimasatsing».

NHO konkluderer med at regjeringen ikke ønsker å igangsette forhandlinger om en miljøavtale med de 25 næringslivsorganisasjonene.

– Vi mener regjeringen med dette gir slipp på en historisk mulighet. Vi må dessverre legge initiativet på is, men vil løfte frem dette virkemidlet på et senere tidspunkt. Vi merker oss at samtlige opposisjonspartier på Stortinget – og regjeringens eget utvalg om grønn konkurransekraft – støtter etableringen av et slikt CO2-fond, sier Langeland.


 

- Annonse -