Sabima, en av organisasjonene som protesterer, legger press på klima- og miljøminister Ola Elvestuen.


Den høylydte kritikken gjelder foreslåtte endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven, som ble varslet 5. oktober i fjor. Klima- og miljødepartementet beskrev endringene som «hovedsakelig forenklinger i organiseringen av vannforvaltningsarbeidet.»

Men ifølge organisasjonen Sabima ligger det atskillig mer enn et ønske om forenklinger bak forslaget. Virkningene kan bli mer tap av vassdragsnatur, hevdes det.

Christian Steel (Foto: Sabima)

Krever at forslaget stoppes

Christian Steel, generalsekretær for Sabima, mener at forslaget til ny vannforskrift går på tvers av tidligere politisk erklæring om at vannforvaltningen skal styrkes. Han krever at forslaget, som ble fremmet på vakten til Elvestuens forgjenger Vidar Helgesen, stoppes.

En av regelendringene i forslaget innebærer at vannforskriften frikobles fra plan- og bygningsloven. Sabima hevder at koblingen til de kommunale planene dermed svekkes, og at risikoen for at vannforvaltning og vannmiljø faller ut av den kommunalpolitiske dagsorden, øker.

– Nå må Ola Elvestuen stoppe forslaget hvis Venstre skal følge opp sin vannpolitikk, og hvis han skal følge opp regjeringserklæringen hvor det står at vannforvaltningen skal styrkes, sier Christian Steel.

Mener forslaget er en bestilling fra energibransjen

– Konkret betyr lovforslaget at kommunene og fylkeskommunene får en mindre rolle i vannforvaltningen. Staten overtar forvaltning for å unngå krav på vann i tørrlagte elver. Endringene er rett og slett en bestilling fra energibransjen for at de kunne fortsette å drive vannkraft på en måte som ødelegger unødvendig mye natur, sier generalsekretær Steel i Sabima.

Han mener at regjeringen bedriver en omskrivning av virkeligheten, og at endringsforslaget kommer fordi energibransjen vil slippe miljøkrav i driften av gamle kraftverk.

– Dette er en knebling av lokalt selvstyre over og ansvar for vannressurser. Mye står på spill her. Laks, ål, elvemuslinger og mange andre arter risikerer da å ikke få de miljøforbedringene de trenger, sier Christian Steel.

Energi Norge avviser påstand

Sigrid Hjørnegård (Foto: Øystein A. Bjerke, Energi Norge)

Kraftbransjen, representert ved Energi Norge, støtter endringsforslaget og kaller det for en forenkling. Det blir fortsatt «lokal medvirkning, men sterkere sentral styring når det gjelder rikspolitiske interesser som klima, flomberedskap og fleksibilitet i kraftsystemet», skriver organisasjonen.

Direktør for fornybar energi i Energi Norge, Sigrid Hjørnegård, er ikke med på at endringsforslaget er en bestilling fra kraftbransjen, slik det hevdes fra Sabima.

– Det avviser vi. Jeg tror ikke statlige departementer tar i mot bestilling på noe som helst. Det er bra for alle at disse prosessene forenkles betydelig, derfor støtter vi dette. Vi er mer opptatt av å drøfte rammene for fornybar produksjon i Norge, men det er en annen diskusjon. Innholdet i vannforskriften diskuterer vi gjerne også, men vi mener at dette ikke handler spesifikt om vannkraften, sier Hjørnegård til Naturpress.

Hun sammenlikner runden som pågår nå med forrige planrunde.

– Forslaget fra KLD gir gode muligheter for betydelig forenkling, sammenliknet med forrige planrunde hvor det var stor forvirring, mange parallelle prosesser, lite helhetsvurdering og manglende kunnskapsbasert avveiing av ulike hensyn, sier Hjørnegård.

Bred motstand – og undring over framgangsmåten

Interesse- og kompetanseorganisasjonen for vannbransjen i Norge, Norsk Vann, sier i sin høringsuttalelse at de stiller seg uforstående til forslaget om å fjerne plan- og bygningsloven som hjemmelslov for vannforskriften:

«Til tross for mange mangler ved organisering og gjennomføringen av vannforskriften, er det bred enighet om at dagens organisering, med fylkeskommunene som vannregionmyndighet, med vannregionutvalg og vannområder og regionale planer etter plan- og bygningsloven, har vært et nybrottsarbeid som har bidratt til å sikre eierskap og lokal forankring av arbeidet. Det er heller ingen av de gjennomførte evalueringene som foreslår å endre organiseringen av vannforvaltnings-arbeidet, eller å fjerne tilknytningen av vannforskriften til plan- og bygningsloven.

Norsk Vann stiller seg derfor undrende til at departementet nå foreslår å endre dette, bare ett år etter at planene er vedtatt, og uten at konsekvensene av de foreslåtte endringene er utredet.»

Sabima har i høringsrunden sendt inn protest sammen med DNT, Norges jeger- og fiskerforbund, WWF Verdens Naturfond, Naturvernforbundet og Norsk Friluftsliv.

Ifølge Sabima har også mer enn 100 kommuner og de fleste fylkeskommunene gått i mot. Det samme gjelder organisasjoner som KS, Norges Bondelag og altså Norsk Vann.

Høringsfristen gikk ut 15. januar, og høringsuttalelsene er nå under behandling av departementet.


Hovedfoto: Wikipedia

- Annonse -