Klager på vedtak om lisensfelling av jerv

Naturvernforbundet legger inn klage på vedtaket om kvote og område for lisensfelling av jerv 2019-2020.

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Vedtaket er gjort av rovviltnemda i Hedmark, rovviltregion 5.

«Naturvernforbundet er skuffet over vedtaket og håper nemdas medlemmer tar inn over seg ansvaret for å sikre levedyktige bestander av rovvilt i Norge.Vi mener medlemmene i nemda svikter sitt forvaltningsansvar når de vedtar en kvote som er høyere enn faglig anbefalt og samtidig åpner for uttak i ulvesonen. Det er konfliktskapende med slike vedtak som er så tydelig i strid med føringene fra Stortinget og rovviltforskriften»,  sier Maren Esmark, generalsekretær i naturvernforbundet.

Klagen, som er levert til rovviltnemda, med kopi til Klima- og miljødepartementet, samt miljødirektoratet, setter spørsmål ved at kvoten ble økt og fellingsområdet ble utvidet til å inkludere ulvesonen.  Dette er mot den faglige tilrådning av fylkesmannens, landbruks- og miljøvernavdeling, fremholdes det i en pressemelding fra forbundet.

«Naturvernforbundet finner det svært oppsiktsvekkende at nemnda på ny gjør et vedtak om jervejakt innenfor ulvesonen. I juni 2019 slo Klima- og miljøverndepartementet fast i sin behandling av klage fra Naturvernforbundet av nemdas vedtak om skyting i ulvesonen var ugyldig», fortsetter meldingen.

Naturvernforbundet uttaler at nemdas vedtak ikke er gyldig, da de samme juridiske forutsetningene ligger til grunn i år.

Dersom vedtaket om økt kvote og jakt innenfor ulvesonen blir fastholdt av nemda, ber Naturvernforbundet om at det gis oppsettende virkning på klagen frem til departementet får behandlet den.


 

- Annonse -