Ordfører i Ullensaker, Tom Staahle (FrP) (t.v.), får spørsmål om bruk av vetorett i sak om klimakrisestatus, av Eirik Ballestad (t.h.), kommunestyrerepresentant for MDG. Foto: Jessheim, Wikimedia Commons / Ullensaker kommune / Privat).
- Annonse -

Åpent brev og spørsmål til ordfører i Ullensaker, Tom Staahle, fra Miljøpartiet De Grønne i Ullensaker, vedrørende bruk av veto i sak om klimakrise i kommunestyremøtet 18 juni 2019.

Ordfører

Tirsdag 18 juni fremmet MDG en interpellasjon om at Ullensaker kommune må erklære klimakrise.

Innsender av leserbrev, Eirik Ballestad, MDG Ullensaker. Foto: Privat.

Det ble i klimakriseinterpellasjonen nevnt at klimaendringene er her nå, og derfor har vi ikke tid eller ressurser til å fortsette som i dag. Felles for alle er at vi trenger at det blir lettere å leve miljøvennlig og ta grønnere valg i hverdagen. Vi ber om at de lokale tiltakene som må gjøres, blir gjort nå for å løse krisen vi er inne i. Gjennom dette håper vi både å ta vare på mest mulig av det vi setter pris på, og skape et samfunn som bidrar til å motvirke ytterligere artstap og klimaendringer.

Forslagene vi ba om votering over lød som følger:

1. Ullensaker kommune erklærer klimakrise, og oppfordrer nabokommuner, fylkeskommunen, Stortinget og Regjeringen om å gjøre det samme.

2. Ullensaker kommune vil i lys av klimakrisen gå foran som en bærekraftig og klimasmart kommune. Vi skal opprioritere arbeidet med å skape en kommune og et lokalsamfunn som i størst mulig grad vektlegger bærekraft og klimasmarte tiltak. Arbeidet skal også avhjelpe for den nært beslektede biomangfoldkrisen, som blant annet inkluderer insekter og en rekke andre dyre- og plantearter.

Klimakriseinterpellasjonen fikk støtte fra talerstolen av partiene Senterpartiet, SV/Rødt, Arbeiderpartiet og Venstre. Debatten gikk greit for seg og det så ut som at flertallet ville støtte å erklære klimakrise i Ullensaker – det har i ettertid fremkommet at også deler av Høyre og Krf var innstilt på å stemme for.

Vi synes det er besynderlig at ordføreren – som også er sentralstyremedlem i FRP – bruker sin vetorett og avviser kommunestyrets votering i denne saken.

Vi er klar over ordførerens rett til å legge ned veto og avvise interpellasjoner, men i denne saken lot ordføreren debatten løpe helt ut, før han klubbet interpellasjonen og nektet kommunens styrende organ å votere i saken, uten annen begrunnelse enn at han har rett til det.

Var dette riktig bruk av vetoretten i forhold til intensjonene i reglementet? Kontrollkomiteens leder mente i uformell samtale at det ikke var det.

Vi kan heller ikke erindre at ordføreren har benyttet vetomakten tidligere i ordførerens periode.

For de fleste tilstedeværende hadde ordførerens vetobruk et anstrøk av maktmisbruk, og ubegrunnet vetobruk er i beste fall udemokratisk.

Vi har derfor to spørsmål til ordfører Tom Staahle:

1: Hvorfor valgte ordføreren å bruke sin vetorett i denne saken?

2: Mener ordføreren at bruk av veto er en god demokratisk skikk?

Vi imøteser ordførerens åpne svar på denne henvendelsen.

 

Med vennlig hilsen

På vegne av Miljøpartiet de Grønne i Ullensaker,

Eirik Ballestad, kommunestyremedlem.


 

- Annonse -