Nullutslippsfergen Skopphorn, bygget av Havyard. Foto: Facebook / Havyard.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Klimasats er regjeringens ordning for økonomisk støtte til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser eller bidrar til overgangen til lavutslippssamfunnet.

Støtteordningen ble startet opp i 2016, og siden den gang er det gitt tilsagn om 600 millioner kroner til rundt 950 prosjekter over hele landet.

Kommuner og fylkeskommuner kan søke midlene fra Klimasatspotten, som for 2020 er på 258 millioner kroner. Av dette skal 77 millioner kroner gå til utvikling av hurtigbåter med null- og lavutslippsløsninger, melder Miljødirektoratet. Disse øremerkede midlene vil bli utlyst i to runder, men søknader til alle typer tiltak kan sendes inn nå og fram til fristen 15. februar 2020.

Restpotten til hurtigbåter med null- og lavutslippsløsninger vil få en ny søknadsfrist en gang på høsten.

Satser spesielt på grønn skipsfart dette året

– Både regjering og kommuner må øke innsatsen for å redusere utslipp. Klimasats er en fleksibel ordning, det er lett å søke og både små og store kommuner bør bruke denne muligheten. I år satser vi spesielt på grønn skipsfart, både for å få ned utslippene og utvikle grønt næringsliv og teknologi, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Kommuner og fylkeskommuner kan søke, enten sammen eller hver for seg. Tilskuddet skal være et bidrag, og kommunene må selv stille med egeninnsats. Klimasats omfatter ikke klimatilpasning, der er det en egen støtteordning.

Seks grupper med tiltak

Pengene skal gå til tiltak som reduserer klimagassutslipp på kort eller lang sikt. Det gis også tilskudd til planlegging og utredning av klimatiltak, og til kompetanseheving i nettverk.

Søknaden må være politisk forankret i kommunen.

  1. Klimavennlig areal- og transportplanlegging
  2. Klimavennlig transport, gjennomføring
  3. Hurtigbåter – gjennomføring og forprosjekter
  4. Klimareduserende tiltak i andre sektorer
  5. Forprosjekt for klimagassreduserende tiltak
  6. Interkommunale nettverk

Slutt på støtte til elvarebil – Enova tar over

Det gis ikke lenger støtte til kjøp av elektriske varebiler, siden Enova nå støtter dette. For støtte til lading av elektriske tjenestebiler og innkjøp av elsykler, vil kommuner som har fått ingen eller lite støtte til dette tidligere, bli prioritert.

Klimasats støtter heller ikke grunnleggende sykkelinfrastruktur som sykkelparkering, gang- og sykkelveier, bruer og lignende fysisk tilrettelegging, understreker Miljødirektoratet. Ei heller gis det støtte til sykkelhoteller i tilknytning til togstasjoner. Dette henger sammen med at det i regjeringens bompengeavtale er satt av penger til dette formålet.


 

- Annonse -