Bildet er fra Storheia vindkraftverk på Fosen. Foto: Fosen Vind.

I en ny rapport som Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har gjennomført for WWF Verdens naturfond, går det fram at flesteparten av vindkraftverkene i Norge er bygd på steder der de kommer i konflikt med viktige naturverdier.

WWF kaller rapporten den første samlede, forskningsbaserte vurderingen av naturkonsekvensene av norsk vindkraft. NINA har undersøkt gitte vindkraftkonsesjoner i Norge, og satt dem opp mot WWFs krav for hvor vindkraft ikke bør bygges.

– Nå må Stortinget stramme inn konsesjonssystemet for vindkraft, slik at vi unngår flere utbygginger som går ut over urørt natur og truede arter, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.

I over en fjerdedel av konsesjonene, 28 av 101, har byggingen skjedd i inngrepsfri natur. Over 70 prosent av konsesjonene rammer truede arter, for eksempel ved å oppstykke viktige leveområder, opplyser WWF.

Rapporten viser fem – 5 – eksempler på vindkraftverk som ifølge undersøkelsen ikke bryter med noen av WWFs fire kriterier.

Norwea: – Kjenner oss ikke igjen

Norsk vindkraftforening (Norwea) opplyser til NRK at de ikke har rukket å sette seg inn i rapporten og vil ikke kommentere enkeltprosjekter.

– Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen av at naturen har vært sviktet. Natur er og har vært et viktig hensyn for konsesjonsmyndighetene, og bak prosjektene som nevnes ligger omfattende prosesser og helhetsvurderinger, sier administrerende direktør Øyvind Isachsen.

– Likevel er vi enige med WWF i at ting kan gjøres bedre. Bransjen ønsker konsesjonsreform velkommen og vil selv bidra til å få ned miljøavtrykket. Vi oppfatter WWFs prinsipper mest som et innspill til hvordan vi kan ivareta miljø bedre i fremtiden, sier Isachsen til NRK.

– Bygg heller langs motorveien

– Klimautslippene må ned. Derfor kan vi ikke slutte å bygge fornybar energi. Men vi kan, og må, slutte å gjøre det i den mest verdifulle naturen vi har. Vi bør heller venne oss til tanken på å se vindkraftverk langs for eksempel motorveier, og på plasser der naturverdiene allerede er forringet, sier Karoline Andaur.

Rapporten kommer idet Stortinget skal avgjøre betingelsene for vindkraftutbygging i årene framover. Det ligger an til at framtidige vindkraftutbygginger skal reguleres etter plan- og bygningsloven, ikke energiloven som i dag.

Men WWF peker på at det ikke er klarlagt hvordan Stortinget skal sikre at den mest verdifulle naturen blir spart.

– Her trenger vi mye tydeligere krav. Politikerne må ta inn over seg at de aller fleste konsesjonene som er gitt etter dagens system, bryter mot viktige naturhensyn. Naturkunnskap må få mye større plass i beslutningene. Og det må bli helt slutt på å bygge landbasert vindkraft i urørt natur, sier Andaur.

Trekkene som kommer fram i WWFs rapport bekreftes av professor ved UiB, Vigdis Vandvik, som mener kriteriene som er fulgt er milde.

– Rapporten viser at vindkraftområdene treffer med kirurgisk presisjon på verdifull natur, og det gjør de på grunn av konsesjonssystemet, sier Vandvik til NRK.

Anlegg som «bare» ødelegger hverdagsnatur kan få «klar kyst» fra dette systemet, selv om den også er viktig, sier Vandvik.

– Restene av urørt natur må skånes

WWF krever at nye vindkraftanlegg i Norge må styres unna de restene av urørt natur vi har i Norge.

– De må også styres unna områder som er viktige for truede arter, verdifulle naturtyper og verneområder, og områder som betyr mye for friluftslivet. Søknader som ikke klarer å overholde disse kravene må avvises, og miljømyndighetene, som har naturkunnskap, må også få mandat å avslå en konsesjon, sier Andaur.

Hun mener også at de samme kravene som bør gjelde for vindkraft, også må gjelde for andre, store naturinngrep.

– For naturen er det først og fremst de store arealendringene som er problemet. Vi må slutte å bygge ned naturen bit for bit. Da trenger vi strengere og klarere grenser rundt den mest verdifulle naturen vår. Og vi bør sørge for at når vi likevel sier ja til en utbygging, må utbygger betale en avgift som kan gå til å restaurere natur andre steder. Vi trenger mer natur, ikke litt og litt mindre for hver eneste beslutning noen tar, sier Andaur.

– Beskyttelse av natur må ligge i konsesjonssystemet

Stortinget skal seinere i november avgjøre hvordan konsesjonssystemet for vindkraft skal legges opp i tiden framover.

– Vi sender nå den nye NINA-rapporten til alle representantene i Stortingets energi- og miljøkomité, sammen med våre anbefalinger om hvordan de bør følge opp, sier Andaur.

WWF ber også Stortinget om å sikre at det alltid må være stor nok klimagevinst fra nye vindkraftverk, også når man tar hensyn til tap av naturlige karbonlagre ved utbygging i myr og andre karbonrike naturtyper.

– Forslagene våre er helt i tråd med overordnede målsettinger som har bred oppslutning i politikken. Men denne rapporten viser hvor langt unna Norge til nå har vært fra å oppfylle dem i praksis. Den eneste naturlige oppfølgingen er å la naturhensyn få en mye større plass i konsesjonsbehandlingen heretter. Stortinget må sikre et konsesjonssystem som systematisk beskytter de viktigste naturverdiene våre, sier Karoline Andaur.

WWF sine kriterier (vindkraftverk bør ikke ikke bygges når det:)
  • Minsker inngrepsfri natur
  • Ødelegger truet natur eller verneområder
  • Deler opp viktige leveområder for truede arter
  • Gir karbontap fra for eksempel skog eller myr som er større enn klimagevinsten fra vindkraftverket

 

- Annonse -
Vil du annonsere her?