Seniorrådgiver Ivar Baste i Miljødirektoratet. Foto: Morten Nygård.

Ivar Baste fra Miljødirektoratet har ledet arbeidet med en ny rapport fra UNEP, FNs miljøprogram.

Utsiktene for verden er dystre om vi fortsetter som nå. Men Baste er ikke bare pessimistisk.

– Rapporten viser at verdenssamfunnets samlede miljøutfordringer er svært alvorlige, og kan bare løses ved gjennomgripende samfunnsendringer i alle land. Norge er godt rustet til å være en pådriver i den globale dugnaden for det grønne skiftet gjennom tiltak hjemme og ute, sier Ivar Baste i en melding fra Miljødirektoratet.

Baste har sammen med britiske Sir Robert Watson ledet arbeidet med rapporten som ble lansert av FNs generalsekretær 18. februar. Over 50 eksperter fra nærmere 30 land i alle FN-regioner har gjennomgått og sammenfattet om lag 25 globale miljørapporter, blant annet fra FNs klimapanel og det internasjonale naturpanelet.

Verdenshandelen er tidoblet på bare 50 år

For å løse miljøkrisen må tre faktorer ses og jobbes med i sammenheng, understreker Baste.

– Det er klimautslipp, forurensning og det voldsomme tapet av arter og natur, sier han.

Noen enkle statistiske fakta gjør det lett å forstå at regnskapet ikke går opp: På bare 50 år er verdenshandelen tidoblet, verdensøkonomien nær femdoblet, og uttaket av naturressurser og energi er tredoblet. Jordas befolkning er blitt dobbelt så stor og i snitt dobbelt så velstående, men ulikhetene øker. 1,3 milliarder mennesker er fattige, og 700 millioner er sultne. Forurensning tar livet av 9 millioner mennesker årlig.

Den ene katastrofale trusselen vi står overfor fram i tid er at den globale temperaturen antas å ville øke med hele 3 grader innen 2100 hvis ikke vi tar radikale grep fort. En annen – kanskje like alvorlig – er at én million plante- og dyrearter er utrydningstruet.

– Fortsetter vi å slippe ut klimagasser, forurense naturen og fortrenge planter og dyr som nå, så vil vi i økende grad svekke jordas kapasitet til å støtte et sunt liv, materielle behov, sosiale relasjoner og sikkerhet for alle. Byrden fra miljøødeleggelsene rammer de fattigste og sårbare mest, og kaster enda lengre skygger over fremtiden til dagens unge og de kommende generasjoner, sier Baste.

– Redusert privat forbruk vil bidra

I rapporten pekes det på en vei for å stoppe den negative utviklingen.

– Rapporten utfordrer landene samlet og hver for seg til å omforme økonomi- og finanssektoren slik at den leder og driver frem de nødvendige samfunnsendringene sammen med landbruk, fiske, energi og industri. Alle i samfunnet kan bidra til å øke taktskiftet innen utvikling og bruk av rene klima- og naturvennlige løsninger, og ved å for eksempel redusere privat forbruk, sier Ivar Baste.

Rapporten skal danne et faglig grunnlag for UNEPs nye strategi, som skal drøftes i FNs Miljøforsamling 22.-23. februar, der klima – og miljøvernminister Sveinung Rotevatn er president, opplyser MD.


- Annonse -
Vil du annonsere her?