Ekstremvær, skadedyr og sykdom forventes å endre norsk skog vesentlig. Å sikre en variert skog kan gjøre den mer robust, ifølge ny rapport som Miljødirektoratet legger fram i dag.

– Varmere klima kan gi økt vekst og større opptak av CO2 i skogen. Men andre effekter av klimaendringer kan gjøre at skogens evne til å ta opp CO2 og levere tømmer svekkes. Klimaendringene vil også medføre betydelig risiko for tap av naturmangfold, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro i en pressemelding.

Ifølge den nye rapporten fra Vitenskapskomiteen fra mat og miljø vil det allerede i inneværende århundre kunne oppleves uventede og brå konsekvenser for blant tømmerproduksjon her i landet. Også skogens evne til å ta opp og lagre karbon, og at arter kan få problemer med å finne nye områder i skogen hvor de kan overleve, hører med til de nye utfordringene.

Kan gjøre stor skade

Varmere vær og lengre vekstsesong vil kunne øke karbonfangst og tømmerproduksjon, men med kraftigere klimaendringer utover århundret vil negative konsekvenser kunne overgå de positive effektene. Hendelser som tørke, skogbrann, plantesykdommer, spredning av parasitter og andre skadegjørere vil kunne gjøre betydelig skade på skogen, som får betydning for både naturen og tømmerproduksjonen, melder MD.

– 40 prosent av Norges landareal er dekket av skog, som er et svært viktig økosystem. Skogen er leveområde for en stor variasjon av arter, og spiller en viktig rolle både for næringsutvikling og klima. Rapporten gir ny kunnskap om hvordan klimaendringene vil påvirke norske skoger, og vil dermed være nyttig for vurdering av hvordan skogen bør forvaltes framover, sier Ellen Hambro.

Variert skog er bra

Rapporten peker på at det å ha god variasjon i skogen kan bidra til å gjøre den mer robust i møte med klimaendringene. God variasjon innebærer for eksempel å ha ulike arter av trær, busker, urter, død ved, sopp og insekter, god genetisk variasjon innenfor hver art, og at skogen har trær av ulike aldre. Slik variasjon vil bidra til at skogøkosystemet bedre tåler de endringene det blir utsatt for. Tette, ensartede skoger ser ut til å være mer sårbare for storm, kraftig snøfall og skadegjørere enn skoger med større variasjon.

Norges varierte landskap med fjell, daler, fjorder og elver kan ifølge rapporten gi fordeler i møte med de negative klimaeffektene. En slik variert topografi kan bidra til at skogbrann og skadedyr ikke får spredd seg over veldig store områder. På den annen side vil både disse naturlige spredningsbarrierene, og menneskeskapte hindringer som veier, jernbane, bebyggelse og beiteområder, gjøre det vanskelig å forflytte seg for arter som på grunn av klimaendringene tvinges til å finne nye steder å leve, heter det i pressemeldingen.

– Miljødirektoratet er opptatt av at forvaltningen av skog framover bør være basert på god kunnskap om klimarisiko og behovet for klimatilpasning. Det vil være viktig å ta hensyn til faktorene som bidrar til å gjøre skogen mer robust for klimaendringer i skogforvaltningen, sier Ellen Hambro.

- Annonse -