Forsøpling knyttet til næringsvirksomhet er den største kilden til forsøpling i Norge. Foto: Iris Salten / Andreas Bastian Nordberg MANUS.

Rapport viser at næringsvirksomhet er den største sektorvise kilden til registrert forsøpling i Norge. Taukapp er verstingen.

Men vi som enkeltpersoner er heller ikke spesielt flinke, vi kaster fortsatt snus, sneiper og bomullspinner i store mengder.

Tall fra Rydderapporten 2021, som Hold Norge Rent står bak, viser at industri og næring utgjør 27 % av den registrerte forsøplingen, og kategorien fiskeri og havbruk utgjør 22 % av all registrert forsøpling. Disse to kildene står dermed for nesten halvparten av funnene som frivillige har ryddet og registrert i fjor.

Den største enkeltstående forsøplingskilden var personlig forbruk, og utgjorde 30 % av ryddet forsøpling registrert i fjor.

Flere tusen frivillige rydder søppel i Norge hvert år, og de registrerer sine funn via portalen Rydde. Resultatene fra publiseres i Rydderapporten som utgis hvert år av Hold Norge Rent, med støtte fra MARFO, senter mot marin forsøpling.

Fiskeindustri nord, personlig forbruk i sør

Folkeforskningen avdekker også tydelige regionale forskjeller, ifølge Hold Norge Rent. På Østlandet registrerer frivillige mer søppel fra personlig forbruk og næringsvirksomhet sammenlignet med Nord-Norge, hvor 45 % av alle registrerte funn tilhører kategorien fiskeri og havbruk.

På Vestlandet utgjør kategorien industri og næring 44 % av alle registrerte funn. Det er armeringsfibre og sprengkabler som topper listene i vest og er årsaken til at denne kilden dominerer.

Det er registrert flest ryddeaksjoner i Nordland med 505 aksjoner. Flest frivillige finner vi i Innlandet med hele 7084 registrerte deltakere. Det er derimot i Troms og Finnmark det har blitt ryddet mest med imponerende 194 657 kilo ryddet i 2021.

Tau er versting

For første gang har Hold Norge Rent også sett på hvor ofte en gjenstand dukker opp på ryddeaksjoner, som forteller oss hvor vanlig en funnkategori er, og det er tau som topper denne listen.

Tau er til stede på hver femte ryddeaksjon i Norge, og hele 74 % av tauene som registreres er under 50 cm. Tauvavkapp kan derfor betegnes som en forsøplingsversting i Norge.

Snus, sneip og bomullspinner er på topplistene for 2021. Dette er småsøppel som er tidkrevende å plukke, men som finnes i store mengder. Det er skuffende at bomullspinner, som omfattes av engangsplastdirektivet, fortsatt er et forsøplingsproblem i Norge, fremholder Hold Norge Rent.


- Annonse -
Vil du annonsere her?