Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, her ved siden av Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom. Foto: Jørgen Næss Karlsen.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom vil sammen saksøke staten for tillatelsen til gruvedrift med dumping av gruveavfall i Førdefjorden.

Natur og Ungdom har bestemt seg for å følge Naturvernforbundets vedtak om å ta førdefjordsaken til retten, ifølge en pressemelding onsdag. De to organisasjonene starter nå arbeidet med en stevning.

– Vi står sammen med lokalbefolkningen, forskningen og fremtidige generasjoner i denne saken. Vi er klare til å gi alt i kampen for rene fjorder. Nå tar vi denne saken til retten for å stanse dette katastrofale prosjektet, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

– Bryter loven

De to organisasjonene mener at Klima- og miljødepartementets tillatelse til å dumpe opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden er et klart brudd med forurensningsloven og EUs mineralavfallsdirektiv.

De viser til lovverket som sier at det skal lages plan for tilstrekkelig avfallshåndtering, og at minimering av avfall skal være en integrert del av prosessen. Da utslippstillatelsen ble gitt i 2015 forelå det ingen slik plan, og den er ennå ikke laget, påpekes det.

Etter at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom sendte varsel om søksmål til Klima- og miljødepartementet i mai i år, bestilte Miljødirektoratet planen fra gruveselskapet.

– Nordic Mining har fått tillatelse til dumpe gruveavfallet rett i fjorden uten krav om å utrede hvordan avfallet kan minimeres, slik at man kan få til andre og mer miljøvennlige løsninger. Her har hensynet til den rike og rene fjorden kommet helt nederst. Vi tar derfor saken til retten for å sørge for rettsvern for Førdefjorden, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Har ESA på sin side

Organisasjonene hevder at deres oppfatning samsvarer med EFTAs overvåkningsorgans (ESA) syn på saken. ESA har etter klage fra miljøorganisasjonene opprettet sak med gjennomgang av planene om gruvedumping i Førdefjorden og Repparfjorden. I sin foreløpige konklusjon skriver ESA at sjødeponiene er i strid med EUs mineralavfallsdirektiv. Dette fremkommer av brev til Klima- og miljødepartementet 8. oktober 2021, heter det i pressemeldingen.

Departementet avviste en omgjøringsbegjæring 30. mai. Både utslippstillatelsen og driftskonsesjonen har vært påklaget, men ingen av klagene førte fram.

– Gruveselskapet har fått alle tillatelser, og det er ingen flere klagemuligheter. Derfor tar vi saken til retten. Vi kan ikke sitte og se på at et så utdatert og forurensende prosjekt blir gjennomført. Vi har stor tro på at vi kan vinne, sier Gylver.

Alvorlige negative konsekvenser

Å deponere gruveavfall i Førdefjorden vil ha alvorlige negative konsekvenser for Førdefjorden, mener Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, og viser til statens egne marinfaglige rådgivere i Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Førdefjorden beskrives som en artsrik og intakt fjord med store naturverdier, som har gitt grunnlag for bosetning og naturbaserte næringer i flere tusen år. Den er av de nasjonale laksefjordene, med fire lakseførende vassdrag, med en rik bunnfauna og er hjem for truede og sårbare arter.

– Norge står nå alene sammen med Papua Ny-Guinea om å tillate ny gruvedumping i sjøen. Her er vi på helt feil kurs, særlig siden vi står midt i en naturkrise hvor vi mister arter i rekordtempo. Det er på høy tid at det settes en stopper for denne praksisen også i Norge, sier Gulowsen.

Slik argumenterer miljøorganisasjonene for sitt søksmål mot staten:

▪ Gruveselskapet har fått alle viktige tillatelser, det er ingen flere klagemuligheter.

▪ Gruveselskapet har ikke undersøkt godt nok hvordan prosjektet kan designes på en måte som gir maksimal avfallsminimering og unngå behov for sjødeponi.

▪ ESA har påpekt mangler ved gjennomføringen av mineralavfallsdirektivet.

▪ Mye tyder på at sjødeponiet er unødvendig, og derfor ulovlig.

▪ Et godt rettsvern for naturen er avhengig av at forvaltningsbeslutninger som har virkning for miljøet blir prøvd av domstolene. 


- Annonse -
Vil du annonsere her?