Statens Naturoppsyn (SNO) gjennomfører skadedokumentasjon gjennom beitesesongen. Foto: SNO/Miljødirektoratet.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Pr 1. august 2022 har Statens naturoppsyn påvist 455 rovviltskader på sau, færre enn samme periode fra tidligere år.

– Dette er de laveste tallene på rovviltskader vi har sett siden vi begynte å registrere skader systematisk, og det er gledelig at nedgangen de siste årene ser ut å fortsette på landsbasis. Samtidig har vi også i sommer hatt tilfeller hvor enkeltdyr har forårsaket større skader. Det er klart at dette er belastende for dyreeierne som rammes, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn (SNO). 

Ifølge pressemeldingen til Miljødirektoratet er det totalt registrert 1159 innmeldte mistenkte rovviltskader på sau til SNO fra 1. januar til og med 1. august 2022. Dette er det laveste antallet innmeldte skader per 1. august noensinne. 

Av disse er skadeårsaken påvist i 690 tilfeller, hvorav 455 skyldes jerv, gaupe, bjørn, ulv eller kongeørn. Dette inkluderer også skader hvor den konkrete rovviltarten ikke kan fastsettes (ukjent fredet rovvilt). For de resterende 235 skadene er det gjennom undersøkelser påvist en annen skadeårsak enn fredet rovvilt.  

Her kan du se grafen over utviklingen over påviste rovviltskader de siste 20 årene: 

Trøndelag har den største andelen av skader fra bjørn (111 av 172). De fleste er knyttet til skadesituasjoner i Verdal, Snåsa og Steinkjer. Ulveskader er hovedsakelig påvist i Innlandet fylke (63 av 67) og utenfor ulvesonen, og de fleste er knyttet til konkrete skadesituasjoner i Ringsaker, Stange og Løten. 

Ettersom beitesesongen ikke er over vil disse tallene endre seg, men erfaringsmessig er skadeomfanget fram til 1. august en god indikator for tapene i beitesesongen. Ofte oppdages en større andel av skader fra bjørn og ulv, enn fra gaupe og jerv, skriver Miljødirektoratet. 

– Det er viktig å huske at det kun er en mindre andel av rovviltskader som blir oppdaget og kan undersøkes av SNO. Det mest komplette bildet over det totale tapet til rovvilt kommer senere, når statsforvalteren har gjennomført sine erstatningsoppgjør, sier Kjørstad. 


- Annonse -