I de rødmerkede tankene skal det farlige avfallet lagres. Illustrasjon: Nordic Oily Waste Stokke.

Firmaet Nordic Oily Waste (NOW) har spesialisert seg på håndtering av ulike typer avfallsvann fra for eksempel tankrensing.

På grunn av økt behov søkte bedriften i Sandefjord i sommer om tillatelse til å kunne lagre mer av farlig avfall inne på industritomten på Jahrestranda Næringspark, sør i Sandefjord.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har nå ferdigbehandlet søknaden, og gitt NOW tillatelse. Firmaet, som har danske eiere, får lov til å mellomlagre inntil 976 kilo farlig avfall i inntil ett år. Det vil i så fall være en kraftig økning i mengde avfall. I de siste sju årene har selskapet håndtert i gjennomsnitt mindre enn 100 kilo farlig avfall pr år.

Bedriften har oppgitt at siden det er tett betongdekke/asfalt i området, er det kun miljøpåvirkning ved utslipp til Sandefjordsfjorden som er en mulig fare for omgivelsene.

I disse dager pågår det en oppgradering av anlegget til NOW i Sandefjord, med et såkalt membranfilter og en inndamper. Gjennom disse utvidelsene skal anlegget kunne behandle mange flere avfallsfraksjoner, opplyser virksomheten på sine Facebook-sider.

Naboer ville ikke gi lov

Men naboer til industrifeltet i Sandefjord er uansett bekymret. Statsforvalteren mottok flere klager og bekymringsmeldinger i høringsrunden.

I sin oppsummering skriver Statsforvalteren at naboene har uttrykt «stor bekymring for at det skal lagres farlig avfall på
Jahrestranda Næringspark AS sitt industriområde, og de oppmoder om at tillatelsen ikke blir innvilget. Bekymringene som kommer fram er i forhold til økt tungtrafikk og trafikksikkerheten til de som bor i området og barnehager. Det er også uttrykt sterk bekymring i forhold til fare for ulykker eller utslipp av farlig avfall, samt støy og lukt i nærområdet som følge av driften på industriområdet til Jahrestranda Næringspark AS.
«

Blant svarene som NOW gir er dette:

«Tungtransporten vil skje via Framnesveien som har nedsatt fartsgrense og opphøyde gangfelt for å øke trafikksikkerheten for de som bor og ferdes i området. Virksomheten sin aktivitet vil ikke ha stor betydning for tungtransport til
industriområdet sammenlignet med driften som er på Jahrestranda Næringspark AS sitt område i dag
«,

og, om faren for ulykke og utslipp:

«… virksomheten mener risikoen for ulykker og utslipp blir ivaretatt i miljørisikovurderingene og tiltaksplanene til selskapet. Ved å gjennomgå miljørisikovurderingene og tiltaksplanene årlig og ved eventuelle endringer vil de påse at dette skal samsvare med den faktiske risikoen ved driften av anlegget

Du kan lese hele beslutningsbrevet til Statsforvalteren her.


- Annonse -
Vil du annonsere her?