Ny rapport: Taxfree-avvikling vil gi utslippskutt fra flytrafikk

Stortinget har gjennom flere offentlige utredninger gjennom årene blitt anbefalt å avvikle taxfree-ordningen sammen med innførselskvoten for alkohol og tobakk, men uten at så har skjedd.

Nå foreligger ny informasjon som muligens kan påvirke beslutningstakerne.

Tonje O. Kristiansen, rådgiver i FIVH (Foto: FIVH)

Det er argumentasjonen om at det er de nevnte ordningene som finansierer de ulønnsomme flyplassene i distriktene, som så langt har vunnet gjennom.

Framtiden i våre hender har fått analyseselskapet Samfunnsøkonomisk analyse til å utrede påstanden. Miljøaspektet i denne sammenhengen er i hvor stor grad man kan si at avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk subsidierer våre mest klimaskadelige, lange flyreiser.

– Vi ville vite hvor store inntektstapene blir for Avinor ved en avvikling, hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser det får og hvordan inntektstapet alternativt kan dekkes, sier rådgiver Tonje O. Kristiansen på FIVHs hjemmesider.

– Avvikling vil endre etterspørselen etter flyreiser

Rapporten som foreligger – den ble presentert på et frokostseminar nylig – viser at det gir samfunnsøkonomisk gevinst å avvikle taxfree-ordningen. Her er noen av funnene:

  • Avinor vil få et inntektstap på mellom 1,4 og 2,4 milliarder kroner.
  • Staten vil få økte inntekter fra blant annet Vinmonopolet på mellom 0,2 og 2 milliarder kroner.
  • Middelverdien av dette viser at den direkte konsekvensen av en avvikling vil gi 800 millioner i provenytap.
  • En avvikling vil imidlertid gi lavere alkohol- og tobakkskonsum og dette vil gi en betydelig samfunnsøkonomisk gevinst. En beregning av unngåtte dødsfall gir alene en gevinst på mellom 1,5 og 4 milliarder kroner.
  • En avvikling av taxfree-ordningen vil gi direkte utslag på etterspørselen etter utenlandsreiser, og indirekte på etterspørselen etter flyreiser generelt. Dette vil bidra til å begrense utslippsveksten fra flytrafikken.

Finansieringen av småflyplassene kan skje gjennom andre løsninger, mener Tonje O. Kristiansen i FIVH.

– Det finnes en rekke muligheter for å finansiere de norske distriktsflyplassene. Avinor kan velge å øke lufthavnavgiftene slik at de faktisk tilsvarer kostnadene ved driften, eller staten kan velge å bruke deler av overskuddet fra de samfunnsøkonomiske gevinstene. Det handler til syvende og sist om politisk prioritering, i likhet med alle andre samferdselsinvesteringer, sier Kristiansen.

– Utdatert ordning

FIVH påpeker til Naturpress at alle partiene på Stortinget dag er enige om forurenser-betaler-prinsippet, men at man mot alle faglige anbefalinger fortsetter subsidieringen av forurenser.

– Om det er handlingsvegring, eller kanskje populisme, som hindrer Stortinget i å avvikle denne utdaterte ordningen, så er det uansett veldig uheldig. Luftfarten er en sektor med sterk utslippsvekst og sånn vil det fortsette så lenge politikerne ikke tar ansvar. I dag er signalet de sender til befolkningen at når det gjelder utenlands flyreiser er det tut og kjør, enten det er rusaspektet det handler om eller klimakonsekvensene, heter det i kommentaren fra FIVH.

Artikkelen fortsetter under bildet

Reisevanene har endret seg (Foto: Wikimedia Commons)

Vil fjerne både taxfree og innførselskvotene

Første stortingsmelding som anbefalte en avvikling av ordningen kom i 2007, og den neste i grønn skattekommisjon i 2015. I 2014 fremmet stortingsrepresentanter fra KrF, Senterpartiet og Venstre et forslag om å la Vinmonopolet overta taxfree-salget ved norske lufthavner. Senere har det blitt fremmet forslag om å legge ned ordningen som sådan, blant annet av Arbeiderpartiets helseutvalg. Dette har blitt avvist, hovedsakelig med det argumentet som rapporten nå imøtegår – at ordningen holder liv i distriktsflyplassene, og av den grunn er samfunnstjenlig.

FIVH mener «det ikke er greit at politikerne legger ansvaret for å velge klimavennlig på befolkningen når de samtidig bruker politiske virkemidler til å stimulere til det motsatte.»

Organisasjonen mener Stortinget må avvikle både taxfree ordningen og innførselskvotene for avgiftsfri alkohol og tobakk.

– Dette må gjøres i tide før kontrakten med Travel Retail Norway går ut om noen år. Samtidig bør Stortinget benytte anledningen til å se på avgiftsbruken i luftfarten og gjennomgå hvordan man kan bruke den både til å finansiere distriktsflyplassene, til å få raskere innfasing av ny teknologi, og til å begrense trafikkvekst – særlig på de lange reisene.

Solvik-Olsen tror på miljøvennlig luftfartsnæring

Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen har dette synet på FIVHs utspill:

Ketil Solvik-Olsen (Foto: Flickr)

– Rapporten som FIVH har fått utarbeidet legger som grunnleggende premiss at man ikke bare fjerner taxfree-ordningen, men også muligheten for tollfri innførsel av alkohol og tobakk helt generelt, uavhengig av hvor alkoholholdige varer er kjøpt. Ergo, man pålegger fortolling av all alkoholinnførsel til Norge, uavhengig av om man flyr, seiler eller kjører inn i landet. Det er en kraftig innstramming av dagens politikk, og langt mer inngripende enn inntrykk som skapes når FIVH snakker om å fjerne «taxfree-salg på flyplassene». Det er derfor rimelig irrelevant å sammenligne det forslaget fra FIVH med den politiske debatten om hvem som kan selge taxfree på flyplassene, sier Solvik-Olsen i en e-post.

Han er teknologi-optimist når det gjelder utslipp fra luftfartsektoren:

– Jeg gleder meg over stadig flere tegn på at utslippene fra luftfarten kommer til å bli betydelig redusert i årene fremover. Utvikling av mer miljøvennlige og energieffektive motorer, bruk av biodrivstoff, og implementering av batteriteknologi også på fly gjør det realistisk å snakke om en miljøvennlig luftfartsnæring. Spesielt utviklingen av batteri/hybridfly har mange positive effekter, blant annet lavere driftskostnader, kortere rullebaner, mindre støy. Det gjør at vi trolig kan se frem til et bedre luftfartstilbud, ikke et redusert tilbud, sier Ketil Solvik-Olsen.


Mer om temaet? Bunnpris til USA

- Annonse -
Vil du annonsere her?