Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Farlig avfall i Norge skal reduseres, regjeringen pålegger MD å lage plan

I et brev av 13. juli ber regjeringen ved KLD om at Miljødirektoratet utarbeider en plan for begrensing av mengden av farlig avfall i Norge.

MD får frist til 1. mars 2019 med å levere. Som bakgrunn for initiativet viser regjeringen til Jeløya-plattformen og sin støtte til sirkulær økonomi og grønn innovasjon.

Prosessindustrien og petroleumssektoren blir nevnt som spesielle områder der farlig avfall ofte oppstår. I 2015 løftet administrerende direktør i industrikonsernet Elkem, Helge Aasen, fram visjonen for prosessindustrien – null utslipp.

– Farlig avfall kan føre til alvorlige forurensninger og skade på mennesker og miljø dersom det ikke behandles forsvarlig. Økt materialgjenvinning kan begrense mengden farlig avfall. Det er viktig for miljøet, gir bedre ressursutnyttelse og kan gi flere grønne arbeidsplasser, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Sentrale elementer i i avfallspolitikken er høy utnyttelse av ressurser som finnes i avfallet, gjenbruk av biprodukter og høy grad av materialgjenvinning av avfall, opplyser KLD. Departementet understreker at både avfallsbransjen selv og næringslivet ønsker å redusere mengden farlig avfall og utnytte ressursene i dette avfallet best mulig.

– Regjeringen er opptatt av å redusere mengden og øke gjennvinningen av alle typer avfall. Næringslivet og avfallsbransjen tar allerede i bruk ny teknologi og kunnskap for å utvinne og gjenbruke metaller og andre stoffer. Regjeringen vil stimulere til videre teknologiutvikling og grønn innovasjon, sier Elvestuen.

Miljødirektoratet blir i brevet bedt om å se hen til tidligere oppdrag om å utarbeide ny nasjonal avfallsplan, i henhold til rammedirektivet om avfall.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?