Faksimile av brevet fra Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet. Montasje: Naturpress.

Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å etablere et offentlig tilgjengelig kart over naturskog.

Kartet skal være ferdig så snart som mulig, og senest i løpet av året. Dette skriver departementet i dag.

Dermed svarer statsråd Bjelland Eriksen og Klima- og miljødepartementet raskt opp oppropet som nylig kom fra 167 forskere, som ba regjeringen registrere og kartfeste de siste naturskogene i løpet av 2025.

Miljødirektoratet har fått i oppdrag å lage et offentlig kart over den gamle skogen som ikke er flatehogd etter ca 1940. Det blir det første kartet som gir en samlet oversikt over naturskog i Norge. Kartet vil bli lagt ut i Naturbase. Første versjon vil bli lagd blant annet på grunnlag av satellittbilder, laserskanning og eksisterende data fra ulike kilder.

– Det er bred enighet om at den eldste skogen er svært viktig for å bevare truede arter. Skogene er levested for 1330 truede dyr, fugler, planter og insekter, og så mye som 84 prosent av disse artene er knyttet til gammel skog. Vi trenger derfor bedre kunnskap om den eldste skogen, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen til departementets nettsider.

– Så snart som mulig (og i 2024)

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet etablere og publisere en første versjon av kartet så snart som mulig og senest innen utløpet av 2024. Departementet ber om at Miljødirektoratet klargjør hvilket presisjonsnivå kartet har og samtidig gir en anbefaling om hvordan det eventuelt kan arbeides videre med kartet.

– Vi skal ta bedre vare på naturen, samtidig som vi legger til rette for bærekraftig og langsiktig ressursutnyttelse. Denne forvaltningen må være kunnskapsbasert. Da trenger vi ikke minst å vite hvor de viktigste naturverdiene er, sier statsråd Bjelland Eriksen.

Det har allerede kommet positive reaksjoner fra miljøhold på nyheten. Karoline Andaur, leder i WWF Verdens naturfond, skriver på X at dette er gode miljønyheter. Stor takk til alle de 167 forskerne […] som leverte er opprop med krav om kartlegging og bevaring; og handling, skriver hun blant annet.

Hun får følge av Trude Myhre – skogbiolog som jobber med skogvern i WWF – som skriver: «Jadda!! Nå skjer det endelig! Fabelaktig at miljøminister Andreas Bjelland Eriksen hører på Anne Sverdrup-Thygeson m.fl. og lager kart over den gamle naturskogen»


- Annonse -
Vil du annonsere her?