Ill.foto: Pixabay

NVE, som har ilagt boten, sier de ser svært alvorlig på bruddet.

Tørrleggingen skjedde 21. september i 2017, og varte i nesten to og en halv time.

– Av omsyn til livet i elva skal det alltid sleppast tilstrekkeleg med vatn. Slepp av minstevassføring er ein avgjerande føresetnad for å få løyve til å bruke vatnet frå Riselva til settefiskanlegget, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg.

Steinvik- gruppen driver med matfiskproduksjon av laks og ørret på 7 lokaliteter i kommunene Flora og Askvoll, samt settefisk- og rognkjeksproduksjon i henholdsvis Flora og Bremanger.

Steinvik Fiskefarm AS fekk løyve etter vannressursloven § 8 til vannuttak og regulering av Risevatnet til landbasert oppdrett av fisk i mars 2017.

I konsesjonsvurderingen er det lagt vekt på at Risevassdraget har en viktig funksjon for stadegen anadrom (ferskvannsfisk som regelmessig vandrer til havet på næringssøk, og tilbake til ferskvann for gyting) og stasjonær laksefisk. I tillegg har vassdraget regional verdi for ål, skriver NVE.

I løyvet er det fastsatt krav til slipp av minstevannsføring. Av konsesjonsvilkåret følger det at konsesjonæren skal sørge for at fisken sine vandringsmuligheter i vassdraget blir holdt ved like.

Steinvik Fiskefarm AS kan klage på vedtaket til Olje- og energidepartementet, innen tre uker.


 

- Annonse -