Representanter for noen av innsenderne, fra v. Per-Erik Schulze, marinbiolog, Naturvernforbundet, Johanna Haukanes Leivestad sentralstyremedlem, Natur og Ungdom (ansvarlig for oppdretts- og fiskeriarbeid), og Kjetil Aa. Solbakken generalsekretær, BirdLife Norge. Foto: Organisasjonene. Hovedfoto av lakselus: Rune Nilsen / Havforskningsinstituttet.

(OPPROP/MENINGSINNLEGG) Regjeringen og Stortinget må ta grep for å gjøre norsk fiskeoppdrett utslippsfri og rydde opp i katastrofale tilstander med sykdom og fiskedød.

Havmiljøet, villfiskressursene og kystnaturen skades av oppdrett. Slik skal det ikke fortsette. 

Det er i tillegg dokumentert dårlig fiskehelse og massedød på flere norske oppdrettsanlegg. 

Omfattende skader

Oppdrettsnæringen er blitt en av våre største industrier, og vi må ha de samme forventningene til miljøansvar hos den som i andre store næringer: Krav til utslippskontroll, lokalitets- og konsekvensvurderinger og ikke minst: Samme dyrevelferd for fisk som for andre husdyr.

Prisen for å fortsette som i dag er altfor høy for kysten vår, med stadig spredning av lakselus, fiskesykdommer, forurensning og rømning: For eksempel er oppdrettsnæringens totale utslipp av næringssalter nå fem ganger så store som utslippene fra kommuner, jordbruk og industri til sammen (1). Sykdom, lus og genetisk forurensning fra rømt fisk sprer seg til villaks og villtorsk. 

Må sikres

Vi må sikre villfisk-rike og rene fjorder. Oppdrettsnæringen skyter seg i foten om de overkjører miljø og dyrevelferd. Å fortsette å øke kapasiteten i oppdrettsnæringen i åpne merder, er totalt uansvarlig. 

Krav om at alle anlegg fremover skal være utslippsfrie og rømningssikre er svært viktig. Alle oppdrettsanlegg, enten de er landbaserte eller flytende i sjø, må ha effektiv rømningssikring, og filtrering av slam og sykdomssmitte i utslippsvannet. Slammet bør gjenvinnes.  

Viktige tiltak

Regjeringen må sikre grunnleggende miljø- og dyrevelferdshensyn. Vi foreslår følgende tiltak:

  • Oppdrettsanleggene gjøres utslipps- og rømningsfrie, både eksisterende og nye anlegg.
  • Antallet oppdrettsfisk i åpne merder må reduseres langs hele kysten, og først i problemområdene.
  • Det må settes av større oppdrettsfrie soner og flere marine verneområder.
  • Torskeoppdrett legges på is inntil teknologien er moden og rømningsfri.
  • Landbaserte anlegg må kun etableres på såkalte grå arealer, for eksempel allerede etablerte industritomter, så vi unngår ytterligere sprengning og ødeleggelse av verdifull skjærgård.
  • Dyrevelferd både inni og utenfor anleggene, må ivaretas uansett oppdrettsteknologi.

Disse tiltakene er også blant våre innspill til Havbruksutvalgets NOU «Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping» (2).

Andre land strammer inn

Vi er ikke alene om å kreve høyere standard fra oppdretterne. Det har nylig vært store folkelige aksjoner i både Chile, Canada, Skottland og på Island, og tiltak er på gang. Fire delstater på USAs vestkyst har allerede vedtatt lukking.

Oppropet støttes av 

Naturvernforbundet

Norske Lakseelver

Reddvillaksen

BirdLife Norge

Natur og Ungdom

Sabima

Norges Jeger- og Fiskerforbund


- Annonse -
Vil du annonsere her?