Sau på utmarksbeite (Foto: Paul Aakerøy / Wikimedia Commons).

Både antall søknader og antall dyr det søkes erstatning for, er rekordlavt sammenliknet med tidligere år.

I fjor ble det sendt inn 1211 søknader om erstatning for tap av sau og lam forårsaket av bjørn, ulv, jerv, gaupe og kongeørn for beitesesongen 2018. Dette er en nedgang fra 1293 søknader fra 2017.

MD konstaterer at det har vært en jevn nedgang i antall dyr som det er søkt rovvilterstatning for, samt antall påviste skader de siste årene. Totalt ble det erstattet 16 905 sau og lam som tapt til rovvilt for 2018, og det ble utbetalt erstatning pålydende 43,3 millioner kr.

I Oppland har det ikke vært så lave tap forårsaket av  rovvilt siden 1994. I Hedmark fylke har skadene gått noe ned sammenliknet med året før, fra 2771 dyr erstattet i 2017 til  2565 i 2018. I dette fylket  har det vært en nedgang i skader forårsaket av  bjørn og jerv, men en økning i skader forårsaket av ulv i Nord-Østerdalen.

– I enkelte områder ser vi fortsatt store tap forårsaket av rovvilt. Imidlertid ser vi at den gledelige utviklingen med nedgang i de samlede tapstallene fortsetter, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Hambro sier dette om bakgrunnen for utviklingen:

– Virkemidler som har bidratt til å skille rovvilt og beitedyr, god dialog og samarbeid med sauenæringen og lokale aktører når tiltak skal iverksettes, i tillegg til uttak av skadegjørende individer, er hovedårsakene til at skadene har gått ned.

Gaupe: Tap ned med 70 %

Tallene viser at det fortsatt jerv som er største skadevolder på sau og lam sammenliknet med de andre rovviltartene, men jervetapene er redusert fra 15 000 erstattede dyr i 2007 til 5500 dyr erstattet i 2018.

Erstatning av skader forårsaket av gaupe er redusert med 70 prosent, fra 9700 dyr tapt i 2007 til 2800 dyr tapt i 2018.

Det er også nedgang i skader forårsaket av bjørn, fra 7010 dyr erstattet i 2009 til 2395 dyr erstattet i 2018. Erstatningsutbetalingene for skader forårsaket av ulv har variert noe mer, men de siste par årene har det vært en økning til 2607 dyr erstattet i 2018. Felles for ulve- og bjørneskadene er at enkeltdyr har gjort stor skade i enkelte områder, skriver MD.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?