Ill.foto: Pixabay.

NVE kommer heller ikke til å behandle meldinger om etablering av vindkraftverk, blir det opplyst.

– Vi har overlevert NVEs vurdering av hvilke områder som er de mest egnede for vindkraft på land til departementet. Departementet har sendt NVEs vurdering på høring. Vi er nå i en mellomfase. I denne perioden har vi funnet det ryddig å ikke behandle meldinger eller søknader om etablering av vindkraftverk. Det innebærer at vi i denne perioden heller ikke vil sende meldinger eller søknader på høring eller arrangere folkemøter, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Høringsfristen er 1. oktober. Her er  NVEs brev til Olje- og energidepartementet.

«En plan som legger opp til naturødeleggelser» (Ask Lundberg)

NVE har i planen pekt på 13 områder i landet som de mener er spesielt godt egnet for vindkraftutbygging.

Naturvernforbundet reagerer på den store nedbyggingen av naturområder særlig langs kysten og i fjellområder, som planen åpner for.

– Planen kan føre til store konflikter. Da Stortinget ba om en plan for vindkraft, var meningen at det skulle det tas mer hensyn til natur og at konsesjonssystemet skulle strammes inn, slik at konfliktene ble dempet. Vindkraftplanen legger opp til ødeleggelse av store, urørte og verdifulle natur- og friluftsområder. I tillegg kan reindriften og reiselivsnæringen bli hardt rammet, sier leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg.

Naturvernforbundet mener disse områdene må skjermes for vindkraftutbygging:

● Intakte naturområder med lite inngrep.
● Villreinområder og reindriftsområder.
● Nærområdene til naturreservater, nasjonalparker, landskapsvernområder, utvalgte kulturlandskap og friluftsområder.
● Områder med mangelfull kartlegging skal ikke tas inn som egnede områder for vindkraft, men defineres som områder der ny kunnskap må innhentes.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?