Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg og statsminister Erna Solberg. Foto: Naturpress.

Rapporten fra FNs naturpanel om jordens naturtilstand slår omtrent like hardt som den såkalte 1,5 graders-rapporten fra FNs klimapanel gjorde for drøyt et halvt år siden.

Begge rapportene viser at det haster mer enn noengang med å få på plass tiltak og samfunnsendringer, dersom vi skal ha håp om å unngå katastrofer på mange plan i tiårene framover.

Forventer at statsministeren følger opp

Rapporten fra IPBES i dag viser at endret og utvidet bruk og utnyttelse av arealer er det som truer økosystemene og artsmangfoldet mest. I sin tur fører det også til økte klimagassutslipp. Blant reaksjonene som har kommet etter framleggelsen av rapporten er en forventning fra Naturvernforbundet om reaksjon fra blant annet vår øverste politiske leder.

– Norge er ikke verst, men har også store utfordringer. Vi forventer at statsminister Erna Solberg nå følger opp og synliggjør at alle sektorer må ta mye større ansvar. Statsrådene for landbruk, næring, samferdsel og olje- og energi må nå stå til ansvar for de ødeleggelsene som gjøres, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg til VG i dag.

Lundberg mener rapporten viser hvordan hele vårt livsgrunnlag er truet.

– Rapporten fra FNs naturpanel viser en dramatisk ødeleggelse av natur og økosystemer. Det er ingen tvil om at årsaken er at stadig flere naturområder endres og ødelegges.

Forberedende konferanse i Trondheim – så Kina

Norske myndigheter sier de skal bidra aktivt i arbeidet med å lage en ny naturavtale som skal vedtas i Kina neste år. Denne avtalen – «Beijing-avtalen» – omtales allerede som naturparallellen til Parisavtalen.

– Det er en av grunnene til at Norge er invitert til G7-møtet i Frankrike, der jeg er nå. Norge er et av flere land som skal gjøre en kraftig innsats for å redde verdens natur. Vi arrangerer en stor konferanse i Trondheim i juli for å samle verdens land om en så ambisiøs naturavtale som mulig, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen, som mener vi må ta Naturpanelets budskap innover oss før det er for sent.

– Vi må handle nå, og da kan vi fortsatt redde mye. Internasjonalt samarbeid må for å hindre tap av naturmangfold. Norge bidrar mye for å stoppe tapet av natur internasjonalt for eksempel ved å hindre avskoging i tropiske land, sier Elvestuen.

Forholdene i Norge

Ifølge en rapport Norge har levert til FN-konvensjonen om biologisk mangfold, er om lag 17 prosent av landarealet i Norge omfattet av ulike former for vern.

– I Norge har vi iverksatt mange tiltak for å opprettholde den gode tilstanden for naturmangfoldet i Norge. Blant annet bruker vi mye penger på frivillig skogvern. Og god kunnskap er avgjørende for bærekraftig bruk av naturressursene, sier Elvestuen.

Regjeringen varsler at de er i gang med et stort kunnskapsløft om norsk natur. I 2019 vil Norge bruke omlag 110 millioner kroner til naturkartlegging og arbeid med det økologiske grunnkartet. Miljødirektoratet har sammen med andre direktorater anbefalt hvordan Norge kan ta vare på vår mest truede natur. Det er levert beslutningsgrunnlag for en rekke arter og naturtyper.

Stortinget har vedtatt at ti prosent av skogarealet i Norge skal vernes. Fortsatt er mindre enn fem prosent vernet.

– Globalt gjøres det for lite, for sakte

Ola Elvestuen kaller rapporten fra FNs naturpanel i dag alarmerende.

– Å ta vare på naturen er helt avgjørende for vår eksistens og vår velferd. Det er også hele grunnlaget for vår økonomi og sysselsetting. Rapporten viser at det som gjøres globalt for å ta vare på naturen er for lite og det går for sakte, sier klima- og miljøminister Elvestuen.


 

- Annonse -